Zienswijzen op planologie in Zeeland

Zienswijzen op planologie in Zeeland

Waar denk jij aan als je Zeeland zegt? Laat ons raden, misschien aan verre uitzichten over zee, stuivend zand in de duinen, uitgestrekte polders en grazige weilanden waar je de zon in weg kunt zien zakken? Of kraakhelder water om in te zwemmen, te duiken of te zeilen en uren wandelen in de natuur? Al die kwaliteiten van het landschap en de leefomgeving (milieu) zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Hierin speelt ZMf een belangrijke rol.

We treden op als waakhond voor de planologie van het Zeeuwse landschap. De planologie denkt na over hoe de (openbare) ruimte optimaal kan worden benut, zodat alle gewenste en noodzakelijke functies daarin een plek kunnen krijgen. We gaan daarbij nauwkeurig en transparant te werk én met een positieve instelling. Dat vinden we van belang. Voor de dialoog en voor het samenwerken aan gezamenlijke doel, namelijk: een mooi en duurzaam Zeeland.

Goede afspraken zijn het halve werk

ZMf is vertegenwoordigd in verschillende commissies en adviesgroepen om mee te denken over welke landschappelijke ontwikkelingen wel en welke niet gewenst zijn. Samen met belanghebbende partijen maken wij hierover dan duidelijke afspraken. ZMf controleert of ingediende plannen van bijvoorbeeld gemeenten, provincie of bedrijven aan deze afspraken voldoen. De overgrote meerderheid van alle plannen voldoet gelukkig aan de afspraken.

Als ZMf niet tevreden is…

In enkele gevallen zijn wij niet tevreden over een plan. Dan dienen we een zienswijze in met onze zorgen en adviezen voor verbetering. Vervolgens is de indiener van het plan aan zet om onze zienswijze wel of niet op te nemen in de definitieve versie van het plan. Is het definitieve plan gepubliceerd, dan bekijken we of tegemoet is gekomen aan onze zorgen. Is dat nog steeds niet het geval en deugt het plan in ernstige en aantoonbare mate niet, dan kan ZMf overwegen de gang naar de Raad van State te maken. Hoewel we regelmatig zienswijzen indienen, hoeven we deze stap gelukkig zelden te zetten.

Zienswijze ZMf 2024

Zienswijze ontwerpbesluit tot het wijzigen van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Zienswijze Ammoniak opslag

Zienswijze NRD Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Zienswijze ZMf Ontwerp Watervergunning Nederwiek 1-fase2

Zienswijze reeds verleende omgevingsvergunning Gemaalweg 2 in Rilland

Zienswijze Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Zienswijze ZMf 2023

Reactie op Omgevingsvergunning Z2023-00000120

Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Middelburg 2050

Zienswijze omgevingsvergunning Z2023-00000120 – uitbreidingsplannen minicamping

Zienswijze omgevingsvergunning 00300037 – oprichten geitenhouderij

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’

Zienswijze Beheerplan Kop van Schouwen

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hotel Vroonweg 35 Renesse

Zienswijze omgevingsvergunning Margarethaweg 1 Oostburg

Inspraakreactie ZMf en Natuurmonumenten Gebiedsvisie Rampweg

 

Zienswijze ZMf 2022

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Zaaknummer 656821 Noordzee Residence Renesse

Inspraakreactie Voorontwerp inpassingsplan ‘Baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Roompot Beachresort Kamperland

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan ‘Rietdijk 12 Zonnemaire’

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Hotel Goes

Zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Colijnsplaat 2022

Ontwerpwijzigingsplan ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 149 Goes

Zienswijze op 2e Ontwerp Omgevingsverordening

Schriftelijke inspraakreactie op Visie Westerscheldekust

 

Zienswijze ZMf 2021

Zienswijze Ontwerpbeschikking bouwen melkgeitenstal

Maaien dijken en bermen

Voorontwerpbestemmingsplan Platepolder fase 1

Vooroverleg concept bestemmingsplan ‘Landschapscamping Kijkuit 2.0’

Zienswijze voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordzee – De Wielingen

Reactie natuurorganisaties achterbanraadpleging Omgevingsvisie

Brief Veerse Meervisie Gemeente Goes

Schriftelijke inspraakreactie op voorontwerp bestemmingsplan Regiopark Oostburg

Brief Gasaansluiting Waterdunen

 

Zienswijze ZMf 2020

Zienswijze Ontwerp-Bestemmingplan en MER Waterpark Veerse Meer 2020

Inspraakreactie natuurorganisaties over Brouwerseiland oktober 2020

Inspraakreactie-ZMf-op-bestemmingsplan-Camping-Paardekreek

Nieuw concept-bestemmingsplan Brouwerseiland

Zienswijze ZMf HZL Doorontwikkeling Manege Nieuwvliet – Bad

Zienswijze Voorontwerp Waterpark Veerse Meer 2020

Zienswijze-Wnb-vergunning-Brouwerseiland

Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan De Kruitmolen

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Camping De Paardekreek 2019’

Zienswijze ontwerpbesluit tot wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

 

Zienswijze ZMf 2019

Pro forma bezwaarschrift ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Firma Nijssen Yerseke

Zienswijze Vertonsweg 9 Burgh-Haamstede

Zienswijze ‘3e herziening ontwerp Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Muidenweg 1R Arnemuiden

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’

Zienswijze ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming ZK18000123 Groene Poort BV Rilland

Brief Consultatie visie recreatiezone Wolphaartsdijk

 

Zienswijze ZMf 2018

Zienswijze verandervergunning Ecotank B.V

Zienswijze Heros

Reactie op plannen voor uitbreiding vleeskuikenbedrijf Margarethaweg 1, Oostburg

Zienswijze omgevingsplan Zeeland 2018

Zienswijze ontwerp bestemminsplan Margarethaweg 1 Oostburg

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Haven Breskens’

Reactie op voorstel Oostkapelle

Exploitatieopzet bedrijventerrein Trekdijk

 

Zienswijze ZMf 2017

Zienswijze op ontwerp ‘Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018

Zienswijze Landgoed Het Camperveer

Aanvulling op zienswijze ontwerpbeschikking Watervergunning Brouwerseiland

Zienswijze ontwerpbeschikking Watervergunning Brouwerseiland

Zienswijze concept Beleidsnota en Uitvoeringsprogramma Strand 2018 2021

Zienswijze ontheffing Barro voor project Brouwerseiland

Zienswijze Natuurvisie Zeeland

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland

 

Zienswijze ZMf 2016

Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Haven- en industrieterrein Sloe 2017

Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2017, BZZB

Zienswijze ontwerp Nbwet vergunning gebiedsontwikkeling Perkpolder

Zienswijze omgevingsvergunning beperkte milieutoets Stekeldijk 25b te Geersdijk

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Verplaatsing bouwkavels Heille’

Reactie Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016 2022

Zienswijze ontwerp inpassingsplan Zuid-West 380 kV – West

Zienswijze aanvraag oesterkweek experimenten NOV

Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan Brouwerseiland

Zienswijze ontwerp waterkeringenbeheerplan 2016-2020

Beroepschrift omgevingsvergunning hardheidsclausule TOP

Reactie Antwoordnota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

 

Tags:

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om de ‘groene’ kwaliteiten in ons landschap te waarborgen? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

 

Vragen of tips?

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte