Verantwoording

Verantwoording

Wij vinden dat een goed doel transparant moet zijn over hoe het te werk gaat en hoe het omgaat met zijn financiën. Wij geven hieronder openheid van zaken over onder andere hoe we fondsen werven, de gelden voor projecten verantwoorden, de voortgang van ons werk bewaken en hoe we goed personeel aantrekken voor de verantwoordelijke functie van ZMf.

Statuten

Download hier de statuten van ZMf

Klachten

Heb je een klacht over de dienstverlening van ZMf? Dat is erg vervelend. Geef je probleem a.u.b. aan ons door. Zo kunnen wij proberen het zo spoedig mogelijk op te lossen. We werken dan volgens onze officiële klachtenprocedure. De maximale termijn voor beantwoording is twee weken. Maar wij doen ons uiterste best om jouw klacht al binnen een aantal werkdagen op te pakken. De klachtenprocedure van ZMf is opvraagbaar bij het secretariaat (info@zmf.nl of 0118 654180).

Fondsenwerving

Wij vinden het heel erg belangrijk om in ons werk voor de natuur en het milieu deskundig, zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Dat kan alleen als we voldoende eigen inkomen kunnen genereren. Daarom zoeken we altijd naar een breed scala aan fondsen, zodat we een stabiele inkomstenverdeling hebben.
Dat doen we zo:

  • De ZMf is een vereniging met leden en lidorganisaties. Leden en lidorganisaties betalen ons een jaarlijkse contributie.
  • Jaarlijks ontvangt de ZMf een integrale kostensubsidie van de Provincie Zeeland. De aanvraag van deze subsidie wordt gedurende het jaar voorbereid aan de hand van ons jaarplan en gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau. De aanvraag voor deze subsidie wordt elk jaar vóór 1 november van het volgende boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend. Conform de subsidievoorwaarden doen wij vóór 1 juli van het boekjaar volgend op het jaar van de subsidie verslag van de activiteiten waarvoor de integrale kostensubsidie is aangevraagd.
  • De ZMf is met 11 andere provinciale milieufederaties verenigd in de landelijke koepel De Natuur en Milieufederaties. Jaarlijks ontvangen De Natuur en Milieufederaties als goede doelen organisatie een bijdrage van de Postcode Loterij. De loterij schenkt de helft van haar opbrengsten aan goede doelen. De donaties worden elk jaar bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré.
  • ZMf vervult een coördinerende rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de provincie Zeeland en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. De coördinerende werkzaamheden van ZMf worden besproken op directieniveau en in bilateraal overleg met de afzonderlijke organisaties.
  • Naast deze vaste inkomsten, zijn wij continue op zoek naar andere bronnen. We kijken naar alle relevante subsidieregelingen (ook op Europees niveau), samenwerkingsoverkomsten met derden, projectmatige samenwerkingen en andere fondsen.

Geen beleggingen

ZMf belegt haar middelen niet.

Monitoren en evaluatie projecten

Als team werken we toe naar onze strategische doelen doormiddel van specifieke projecten op verschillende thema’s. Ieder teamlid is actief op een of meerdere thema’s en is als projectleider verantwoordelijk voor de voortgang van de projecten die daaraan verbonden zijn. De projectleider rapporteert doorlopend de status van het project aan de directeur.

Elk kwartaal rapporteert de directeur aan het bestuur van ZMf over de voortgang van de activiteiten en de daarmee verbonden financiën die in het jaarplan zijn vastgelegd. Gedurende het jaar voert de accountant een interim controle uit over onze hele boekhouding. De jaarlijkse controle van de accountant in het voorjaar, met de jaarrekening als product, is de finale controle over ZMfs hele financiële administratie van het achterliggende jaar.

Beloningsbeleid

Bij ZMf heerst een organisatiecultuur van ambitie en gedrevenheid, maar ook van soberheid en duurzaamheid. Er wordt niet met geld gesmeten. ZMf is een Goed Doel en heeft de rol van beschermer van de natuur, de stem van onze achterban en aanjager van initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat zien we als een grote verantwoordelijkheid en vraagt om een professionele opzet van onze organisatie met deskundige en gekwalificeerde medewerkers. De omvang en de complexiteit van de taak van de directeur vraagt om een professionele leider. Om de geschikte mensen aan te kunnen trekken voor zowel het team als voor de directie werkt ZMf met een gepast beloningsbeleid volgens de CAO Sociaal Werk.

ZMf verbindt zich aan de Regeling Beloning Goede Doelen voor de beloning van haar directeur en leeft deze met een score van 335 volledig na. Meer weten hierover? Kijk op www.goededoelen.nl/directiebeloning