Mens & Milieu

Mens & Milieu

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. De ZMf richt zich hierbij specifiek op een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem, externe veiligheid), voldoende groen, natuur en water, klimaatadaptatie én gezonde en duurzame woningen.

We werken bij diverse projecten samen met overheden, organisaties als GGD en bedrijfsleven om de milieukwaliteit te verbeteren. We bieden advies en assistentie aan initiatieven van onderop: energiecoöperaties en betrokken burgers die lokaal werk maken van de bijvoorbeeld milieukwaliteit of energietransitie. En we werken hard aan de verduurzaming van onder andere de particuliere woningbouw. Op alle niveaus zoeken we naar nieuwe samenwerkingen en uitwisselingen die de transitie verder helpen. Veel van onze activiteiten richten zich op bewustwording en het verspreiden van goede ideeën. Ook merken wij meer en meer dat de burger zelf zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Zo stimuleren we mensen tot het nemen van eigen initiatieven; van een aandeel nemen in een wind- of zonnepark, het realiseren van aardgasvrije wijken en dorpen, het concreet maken van een geniaal duurzaam nieuw plan, tot het planten van bomen.