Samenwerking

Samenwerking

ZMf is een kei in samenwerken. Wij geloven namelijk dat je door samen te werken je meer kennis vergaart, je sterker staat, je stem luider kan klinken en je kansen groter zijn om je doelen te bereiken. En dat is precies wat de natuur en het milieu in onze provincie nodig heeft: een sterk ‘groen’ geluid. We werken nauw samen met partijen binnen de provincie Zeeland én we zoeken de samenwerking met organisaties op landelijk niveau. Dat geeft draagkracht en een vinger in de pap bij de beleidsmakers in Den Haag.

Lidorganisaties en terreinbeheerders

Binnen Zeeland werken we vaak samen met onze lidorganisaties en met de vier grote terreinbeheerders: Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Overigens zijn al deze terreinbeheerders ook lid van ZMf.

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland is naast onze belangrijkste subsidieverstrekker ook een grote opdrachtgever voor ZMf. Wij bepalen de koers die we willen varen, wat we willen oppakken en waar we op in willen zetten. Daarover maken we prestatieafspraken met de Provincie. We zien het als een van onze hoofdtaken om invloed uit te oefenen op het provinciale beleid rondom natuur en milieu. Dat vereist veelvuldig overleg tussen ZMf en Provincie Zeeland.

Coalitie Delta Natuurlijk

De ZMf coördineert Coalitie Delta Natuurlijk (CDN). Dit is een samenwerkingsverband van tien natuurorganisaties in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Gezamenlijk bespreken we natuurontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta en geven we ons advies en zienswijze.

Bedrijfsleven

Als Zeeuwen willen we allemaal een gezonde toekomst voor onze provincie. Dat vraagt om een gezonde groene leefomgeving voor ons nu en voor de generaties na ons. En dat betekent dat er ook ruimte moet zijn voor een gezond bedrijfsleven en industrie, die voor werkgelegenheid zorgt en voor de benodigde producten en diensten. Daarom zitten we regelmatig rond de tafel met bedrijven om samen te kijken naar mogelijkheden en kansen voor verdere verduurzaming van die sector. Tegelijkertijd werken we ook aan het waarborgen van een interessant vestigingsklimaat. We verkennen ideeën en voeren projecten uit op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, biodiversiteit en de verduurzaming van de Zeeuwse havens.

Het Zeeuws Klimaatfonds

ZMf probeert in haar bedrijfsvoering zo klimaatneutraal mogelijk te werk te gaan. Zo werken we in een circulair kantoor dat verbouwd en ingericht is met maximale aandacht voor hergebruik en zijn we heel bewust bezig met milieuvriendelijkheid. Toch ontkomen ook wij niet aan een bepaalde mate van CO2-uitstoot. Die compenseren wij via het Zeeuws Klimaatfonds.

De Natuur en Milieufederaties

Op verschillende terreinen werkt ZMf intensief samen met de elf natuur- en milieufederaties uit de andere provincies. Samen vormen wij de Natuur en Milieufederaties, waarbij in totaal zo’n 1000 vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten. Dit samen optrekken maakt niet alleen dat we een sterkere positie hebben door een brede draagkracht, maar het geeft ook belangrijke financiële voordelen, bijvoorbeeld doordat we gezamenlijk diensten inkopen. Wij werken volgens de richtlijnen in het Handboek van De Natuur en Milieufederaties. De gedragscodes zijn opvraagbaar bij het secretariaat van ZMf (info@zmf.nl of 0118 654180).

Nationale Postcode Loterij

Een flink percentage van de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij wordt verdeeld over meer dan 100 goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur. De Natuur- en Milieufederaties horen al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen per jaar een aanzienlijke bijdrage waarmee we heel veel belangrijk werk kunnen doen voor de natuur en het milieu in Nederland.

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.  Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken. ZMf en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun. De Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen samen met de Postcode Loterijen in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Postcode Lottery Group. De Postcode Lottery Group is met jaarlijks € 854 miljoen euro aan donaties één van de grootste private geldgevers aan goede doelen ter wereld. Goede doelen loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO).

CBF

ZMf is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet jij zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Deze kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert ieder jaar of wij nog aan de eisen voldoen en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele, transparante en betrouwbare sector waarvan je als donateur weet dat je gift 100% voor het juiste doel wordt ingezet, namelijk voor de natuur! Je herkent dit keurmerk aan het ‘Erkend goed doel’-logo. Daarnaast hebben we ook een CBF-Erkenningspaspoort.

Logo CBF

Dit paspoort laat in een eenvoudig overzicht de belangrijkste informatie over een Erkend Goed Doel zien. Het bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.
Kijk ook eens op geefgerust.nl

ANBI

De ZMf is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk.
Kijk voor meer informatie op de website van ANBI.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om aan de hand van een standaardformulier informatie te verstrekken over het achterliggende boekjaar. ZMf is volgens de belastingdienst een grote ANBI. Bekijk het ANBI-formulier van ZMf over 2020.