Coalitie Delta Natuurlijk

Coalitie Delta Natuurlijk

ZMf neemt deel aan Coalitie Delta Natuurlijk, een samenwerkingsverband van verschillende natuur- en landschapsorganisaties, met als doel de natuurlijke kwaliteit van de deltawateren te waarborgen. ZMf is ook secretaris van Coalitie Delta Natuurlijk.

 

Onbalans

De Zuidwestelijke Delta is in de afgelopen vier decennia veranderd van een wereld waarin rivier geleidelijk overging in zee, in een conglomeraat van afgesloten bekkens. Die bekkens zijn daardoor ecologisch uit balans. De onbalans hindert niet alleen de natuur- en waterkwaliteit, maar ook de kwaliteit van de omgeving. De belevingswaarde en het economisch medegebruik laten te wensen over.

Ecologie: cruciaal voor natuur en economie

Het versterken van de ecologische kwaliteit van de bekkens is daarom niet alleen goed voor de natuur, maar levert ook directe winst op voor de economie. Gezond water en rijke natuur trekt aquacultuur, visserij en toerisme aan. Op de langere termijn draagt een ecologisch gezonde delta ook bij aan de waterveiligheid. Ze biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van natuurlijke klimaatbuffers. We willen onze delta weer een hotspot voor biodiversiteit en productiviteit maken én de veiligheid voor de inwoners bewaken.

Wat is er nodig?

De natuurlijke processen van sediment, water- en stofstromen zijn naar onze overtuiging cruciaal voor een rijke delta. Enerzijds zullen de bekkens dan in verbinding moeten komen met elkaar en met de zee, waarbij het getij zo veel mogelijk kan doorwerken in de delta. Anderzijds zorgt verbinding met de Maas, Rijn en Schelde voor aanvoer van zoet en nutriëntenrijk water. Nu zijn de bekkens van elkaar geïsoleerd. Dat zorgt voor scherpe overgangen tussen het ene gebied en het andere. Kenmerkend voor een rijke delta is juist een graduele overgang tussen zoet en zout en tussen nutriëntenrijk en -arme ecologische niches, die noodzakelijk zijn voor het behoud van natuurlijke processen, zoals vismigratie.

Ecologische rol en veiligheid

Hoe meer we werken aan het herstel en behoud van de natuurlijke processen van sedimentatie en het verbinden van water- en stofstromen met hun overgangsgebieden, hoe meer de delta zijn internationale ecologische rol kan vervullen. Ze ligt op een kritiek punt in de trekroute voor vissen en vogels en vormt het leefgebied voor miljoenen vogels, zeezoogdieren en schelpdieren. Het voortbestaan van flora en fauna hangt in grote mate af van de kwaliteit van de natuur in het gebied. Daarnaast vormt de delta met de deltawerken een buffer tussen land en zee die voor de inwoners van Zeeland en ook daarbuiten van levensbelang is. Zowel de ecologische als de beschermende rol van de delta kunnen in onze ogen samengaan.

Dynamische visie

Coalitie Delta Natuurlijk heeft een visie geschreven waarin het gezamenlijke streven naar een gezonde, veilige en verbonden delta is uitgewerkt. De visie is uitdrukkelijk dynamisch van aard, zodat er ruimte is voor het inpassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van natuur en milieu.

Lees hier de visie van Coalitie Delta Natuurlijk

Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf.

Dit kun jij doen

Jij kunt ook helpen! Steun ons, zodat we nog beter en intensiever ons werk voor een natuurlijke delta kunnen uitvoeren. Kijk hier hoe je dat doet.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Eric Mahieu

Eric Mahieu

Programmamanager Deltawateren