Klimaatadaptatie Zeeland: toekomstbestendige woonwijken in Middelburg en Vlissingen

Klimaatadaptatie Zeeland: toekomstbestendige woonwijken in Middelburg en Vlissingen

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op stedelijke gebieden. Het raakt niet alleen de veiligheid van de bewoners, maar ook de manier waarop ze wonen en leven en de betaalbaarheid hiervan. Inwoners krijgen te maken met ontwikkelingen als hittestress, verdroging, intensieve regenval en wateroverlast en -schade. Ook heeft klimaatverandering directe impact op de balans en het behoud van biodiversiteit in het water, in de bodem en boven de grond. Hoe kun je woonwijken hierop voorbereiden en klimaatbestendig maken? Daaraan werkt Klimaatadaptatie Zeeland.

Het project Klimaatadaptie Zeeland realiseert klimaatinnovatieplatformen in de wijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg. Binnen deze platforms innoveren en experimenteren bewoners, kennisinstellingen, overheden, NGO’s en het bedrijfsleven met klimaatadaptatie voor het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in woonwijken, een klimaatbestendige ecologie en biodiversiteit en gesloten watercycli.

In het project Klimaatadaptatie Zeeland krijgen de woonwijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg alle aandacht. Samen met de bewoners willen we de wijken groener en klimaatbestendiger maken. We komen daarvoor samen bij verschillende bijeenkomsten.

Meer over de bijeenkomsten

Belangrijke stem voor bewoners

De huidige infrastructuur van beide woonwijken is niet in staat om de gevolgen op lokaal niveau tegen te gaan en bij te dragen aan oplossingen voor het ernstig zoetwatertekort op regionaal niveau. In Dauwendaele in Middelburg ontbreken groenstroken, parkjes en ruimtes voor sociaal contact. In Westerzicht in Vlissingen zijn de woonhofjes en de grote parkeerplaatsen langs de weg sterk versteend. Dit heeft negatieve gevolgen op de sociale leefbaarheid. Ook ervaart de homogene, vaak oudere bevolking vaak een gevoel van sociale en verkeersonveiligheid. De bewoners hebben een belangrijke stem in het klimaatbestendig maken van de wijken. De (her)inrichting van hun leefomgeving moet zijn afgestemd op de culturele en demografische achtergrond.

Sociale en fysieke infrastructurele innovaties

Centraal in Klimaatadaptatie Zeeland staat een breed scala aan sociale en fysieke en infrastructurele innovaties. Dit moet resulteren in een proof-of-concept voor klimaatadaptieve wijken in de regio. In het ontwikkelproces gaat het om een sluitende en duurzame watercyclus, klimaatbestendig ecologisch netwerk, het voorkomen van het Urban Heat Island Effect, de verhoging van de buurtparticipatie door co-creatie, het verbeteren van sociale en recreatieve faciliteiten en de sociale- en verkeersveiligheid, het verhogen van stikstof- en fijnstofcaptatie en de toegankelijkheid van betaalbaar en gezond eten.

Over het project

Het project loopt van 16 januari 2023 tot 19 december 2025.

Het project heeft een budget van in totaal 3.344.289 euro en wordt medegefinancierd door:

Logo EU

 

Logo OP Zuid

 

Zeeland_logo_kleur_rgb

 

Onze partners zijn: Gemeente Middelburg, Gemeente Vlissingen, Woongoed Middelburg, Scalda Groen College, HZ University of Applied Sciences, CitySeeds, PureBlue Water, , DSV Zaden Nederland,  en ZMf.

Logo Middelburg
Logo Cityseeds

Vragen of tips?