Hoe ‘groen’ zijn de partijprogramma’s?

Hoe 'groen' zijn de partijprogramma's?

De politieke keuzes die we als samenleving maken de komende jaren zijn bepalend voor hoe we onze provincie inrichten. De grote uitdagingen waar we allemaal voor staan, zoals de klimaatcrisis, het stikstof- en biodiversiteitsprobleem, het behoud van landschapskwaliteit, het zoet watervraagstuk en de waterveiligheid, vragen om een vooruitziende en verantwoorde aanpak die Zeeland niet alleen mooi houdt, maar ook klimaatbestendig maakt. In de opmaat naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland en Waterschap Scheldestromen, ontwikkelde ZMf samen met partners in 2022 een Menukaart Natuur en Milieu. Daarin reikten we de politieke fracties een handzaam overzicht aan met groene aandachtspunten die wat ons betreft onmisbaar zijn in het beleid van morgen. Nu, vlak voor de verkiezingen die op woensdag 15 maart 2023 worden gehouden, nemen we de programma’s van alle 16 partijen die meedoen door op de thema’s uit onze Menukaart.

13 maart 2023

Er liggen grote landelijke opgaven bij de Zeeuwse overheden. Daarom is het zo belangrijk om jouw stem op 15 maart te laten horen voor een groenere, aantrekkelijkere, gezondere en toekomstbestendige provincie. We namen alle verkiezingsprogramma’s door op de thema’s uit onze Menukaart Natuur en Milieu: Deltawateren, Klimaat en Energie, Natuur, Biodiversiteit, Stikstof, Landbouw, Landschap, Recreatie, Water en Circulaire Economie.

Naar Menukaart Natuur en Milieu

Thema: Deltawateren en Polderwater

Op het gebied van het thema Deltawateren raadt ZMf aan om te werken aan bescherming en herstel van het unieke ecosysteem van de Zeeuwse Deltawateren. Dat essentieel om de delta gezond en welvarend te houden. In de manier waarop we polderwater beheren zullen we meer moeten gaan kijken naar het voorkomen van verdroging en zoutindringing door klimaatverandering. Ook moeten we de
waterkwaliteit in polders verder verbeteren. Concreet betekent dat:

 • Deltawateren hebben een gezonde waterkwaliteit
 • Onze provincie wordt op een natuurinclusieve manier tegen zeespiegelstijging beschermd
 • Getijde dynamiek wordt hersteld
 • Niet meer wordt gebouwd aan de randen van de Deltawateren
 • Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden worden vernieuwd om nieuwe natuurdoelen te kunnen halen
 • De natuur moet juridische rechten krijgen
 • Voer de Kaderrichtlijn Water uit
 • Gezamenlijk werken aan de toekomst van de polder voor natuurherstel en een toekomstbestendige landbouw
 • Drinkwaterbesparing promoten

Wat zeggen de partijen hierover?

Thema: Klimaat en Energie

Op het gebied van het thema Klimaat en Energie roept ZMf op om actief in te zetten op het halen van het Akkoord van Parijs en FitFor55. 1,5 graad t.o.v. 1990 moet de norm zijn. Om dat nog te kunnen halen is geen seconde te verliezen! Concreet betekent dat:

 • Duurzame energieproductie mag niet ten koste gaan van de natuur
 • Laat inwoners van Zeeland meedenken in het provinciaal klimaat- en energiebeleid en meeverdienen in energieprojecten
 • Start een actieplan energiebesparing met provinciale subsidies
 • Kernenergie is niet dé oplossing
 • Steun de industrie met concrete CO₂-reductiedoelen

Wat zeggen de partijen hierover?

Thema: Natuur, Biodiversiteit en Stikstof

De biodiversiteit holt in hoog tempo achteruit. Dat is zorgelijk, want de natuur levert ons grondstoffen, voedsel, ontspanning en veiligheid. We moeten dus beter voor de natuur zorgen, zodat we van haar kunnen blijven profiteren. Ondanks intenties om het stikstofprobleem aan te pakken, wordt de natuur in de praktijk nog altijd meer en meer verzuurd en vermest. Een gezamenlijke aanpak met alle sectoren is harde noodzaak. Concreet betekent dat:

 • Behaal de biodiversiteitsambities uit de Zeeuwse Omgevingsvisie
 • In Zeeland komt er meer bos. Dat moet aansluiten bij het Zeeuwse landschap en niet ten koste gaan van bestaande natuur.
 • Provincie Zeeland hanteert beleidsregels die eisen dat elke ontwikkeling per saldo bijdraagt aan biodiversiteitsherstel.
 • Provincie en Waterschap beheren hun terreinen én wateren ecologisch
 • Recreatiedruk in de natuur wordt verlaagd
 • In of dichtbij natuurgebieden heerst rust: luidruchtige recreatievormen zijn er niet toegestaan en bescherm de nachtelijke duisternis
 • Geen extra verstoring van natuur bij nieuwe plannen door handhaving van het voorzorgsbeginsel
 • Natuurherstelmaatregelen werken alleen als de bron van stikstofuitstoot wordt aangepakt
 • Zorg voor duidelijkheid richting boeren die onderdeel zijn van de oplossing van het stikstofprobleem
 • Zorg voor praktische gebiedsoplossingen met perspectief voor natuur én ondernemers om het stikstofprobleem aan te pakken
 • Inrichten van stikstofbanken én vergunningen actualiseren
 • Schone scheepvaart stimuleren

Wat zeggen de partijen hierover?

Thema: Landbouw en Visserij

Belangrijke sectoren in Zeeland zijn de landbouw en de visserij. Zij zijn nauw verbonden met de natuur. Voor telers en vissers is het cruciaal dat die natuur gezond is en het ecosysteem in balans met een rijke biodiversiteit. Concreet betekent dat:

 • Voorkom verstoring en vervuiling van Noordzee en Deltawateren
 • Samen met vissers werken aan een duurzame visvangst
 • Versterk de positie en samenwerking van telers op lokaal niveau
 • Ondersteun telers die aantoonbaar rekening houden met de natuur en werken aan een toekomstbestendige en duurzame landbouw
 • Voer een aantrekkelijk beleid, zodat telers op een natuurinclusieve en duurzame wijze van landbouw over kunnen stappen
 • Volledig plantaardige of gemengde bedrijven zijn de kringloopoplossing

Wat zeggen de partijen hierover?

Thema: Circulaire en gezonde samenleving

Zeeland heeft een grote variëteit aan bedrijvigheid, die zorgt voor economische voorspoed. Een bloeiende economie is, zeker op termijn, afhankelijk van een samenleving die in balans is met haar leefomgeving. Daarin zijn klimaatdoelstellingen gehaald en je vindt er een rijke biodiversiteit. Dat maakt weer dat het ecosysteem, waarvan de samenleving met haar economie een onderdeel is, beter opgewassen is tegen gevolgen van klimaatverandering. De basis voor het vinden van die balans is een circulaire samenleving, waarin in principe geen afval bestaat en grondstoffen in een kringloop steeds worden hergebruikt. In een gezonde samenleving voelen mensen zich doorgaans prettig en veilig en worden ze uitgenodigd om zelf ook gezond te leven. Concreet betekent dat:

 • Laat Bruto Provinciaal Geluk leidend zijn in politieke en economische keuzes en niet alleen economische groei
 • Geef als provinciale overheid het goede voorbeeld door zelf 100% circulair te werken en stel hier beleid voor op
 • Steun circulaire initiatieven
 • Zorg voor schone lucht door regelmatig de luchtkwaliteit te laten meten met een betrouwbare systeem
 • Investeer in toezicht op groene handhaving

Wat zeggen de partijen hierover?