VernieuwersLAB Zeeland

VernieuwersLAB

Het VernieuwersLAB is een burgerinitiatief dat streeft naar een Zeeland waar we nu en in de toekomst trots op mogen zijn. Het is een platform voor mensen die sociaal-maatschappelijke vraagstukken willen oplossen en die willen bouwen aan een duurzame toekomst. Door de koppen bij elkaar te steken in deze groep waar buiten de kaders denken de norm is, worden vrijdenkers uitgenodigd om hun innovatieve ideeën te delen en hun krachten te bundelen. Het VernieuwersLAB heeft een krachtige verbindende rol in het samenbrengen van Zeeuwen die niet in hokjes denken, die van de gebaande paden af durven te stappen, die durven te dromen en die zich focussen op mogelijkheden en niet op obstakels.

Gevoel van urgentie

In 2017 is ZMf met ZB Bibliotheek van Zeeland gestart om mensen in Zeeland bij elkaar te brengen die hetzelfde gevoel van urgentie ervaren om Zeeland in een versnelling van duurzaamheid te brengen, namelijk in het VernieuwersLAB. In Zeeland worden al hele goede stappen gezet in de richting van een duurzame samenleving. Met het VernieuwersLAB kunnen die stappen sprongen worden. Niet alleen door de coronacrisis maar ook door de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering is er nu een momentum waardoor we stilstaan, reflecteren en ook beseffen dat we niet meer terug kunnen naar het ‘oude normaal’, dat we voor een evenwichtiger en gezondere toekomst sneller voorwaarts moeten dan ooit! Hoe richten we onze maatschappij daarvoor in? Welke nieuwe wegen slaan we in? Hoe keren we de crises waarmee we kampen ten goede? Lukt het ons om kansen te zien waar problemen de boventoon lijken te voeren? Het VernieuwersLAB speelt hierop in en helpt versnellen in de gewenste richting.

 

Foto vernieuwerslab 1
Foto Photographics

 

Doelstellingen

Het VernieuwersLAB zet in op een duurzaam en leefbaar Zeeland. Dit doet het door te focussen op de volgende doelstellingen:

 • Het VernieuwersLAB wil de mogelijkheid vergroten om elkaar te ontmoeten. Op die manier wil het ervoor zorgen dat initiatieven elkaar versterken, dat ze in hun breder verband gezien worden en dat er korte lijntjes gecreëerd worden zodat er sneller resultaat geboekt wordt.
 • Het VernieuwersLAB wil de ruimte creëren om het juiste gesprek te voeren en om te reflecteren. Welke samenleving willen wij creëren? Wat vinden wij van waarde? Door beroep te doen op de collectieve wijsheid wil het VernieuwersLAB tot accurate antwoorden komen.

 

Foto VernieuwersLAB 5

 

Tien pijlers van ons manifest

In het VernieuwersLAB denken we vrij en zonder beperkingen, maar niet in het wilde weg. We richten ons op 10 pijlers die samen ons Manifest vormen voor een nieuw Zeeland. Deze pijlers zijn ontleend aan de Transitiemotor, een initiatief van Drift, en zijn bewerkt naar de Zeeuwse context.

 

 • 1. Circulaire businessmodellen
  Circulaire Economie is de nieuwe norm in de economische agenda. Het huidige economische systeem is verantwoordelijk voor de uitputting van grondstoffen en de negatieve gevolgen op mens en milieu. Met problemen als klimaatverandering, schaarste, verlies aan biodiversiteit als gevolg. Korte ketens, hergebruik, lokaal, hernieuwbaar wordt de nieuwe norm. Zeeland leent zich hier bij uitstek voor.
 • 2. Gezonde leefomgeving
  Natuur en landschap zijn belangrijke kernkwaliteiten van Zeeland. Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Door deze te borgen in de Omgevingsvisie beschermen we deze waarden voor de toekomst.
 • 4. Eerlijke arbeid in de 21e eeuw
  Betere beloning en daarbij hogere waardering voor medewerkers in vitale beroepen. Daarnaast waarderen we arbeidsmigranten, die de extra handen bieden die de Zeeuwse economie hard nodig heeft.
 • 5. Diversiteit en vernieuwing van het onderwijs
  Zeeuwse jongeren krijgen gepersonaliseerd onderwijs. Voor sommige vakken ontvangen jongeren online onderwijs via het aanbod van buiten de provincie. Zo kan de jongere gebruik maken van een divers aanbod en persoonlijke aanvulling op het curriculum. Deze moderne vorm van onderwijs bespaart bovendien veel reistijd en -bewegingen.
 • 6. Inclusie en participatie
  Zorgen voor elkaar houdt niet op na de bestrijding van Corona. Omzien naar elkaar betekent: werk maken van zingeving en betekenisvol kunnen voor zijn voor alle werkzoekenden. Een focus op wat mensen wél kunnen en daarbij maatwerk leveren. Zo kunnen er meer mensen participeren en inclusief gemaakt worden in het werkveld.
 • 7. Duurzaam voedselsysteem
  Ondersteun ondernemers in de transitie naar kringlooplandbouw en investeer in korte ketens. Verbind de consument met de producten en producenten. Lokaal, biologisch en duurzaam voedsel als nieuwe norm. Waarbij de kwaliteit van voeding, de bodem en arbeid van de producent verzekerd kan worden.
 • 8. Duurzame energie en mobiliteit
  Met de Regionale Energie Strategie heeft Zeeland al een hele goede start gemaakt binnen de energietransitie. Aangezien er veel grote industrie in Zeeland is die we willen elektrificeren mag het meer en het mag sneller. We faseren fossiele brandstoffen versneld uit en zetten in op hernieuwbare energie.
 • 9. Gezonde internationale relaties
  Nodig bedrijven uit om ook bij te dragen aan (minstens één van de 17) Sustainable Development Goals, en maak dit ook zichtbaar aan klanten en leveranciers. De Sustainable Development Goals bestaan uit 17 agendapunten die dienen als een blauwdruk voor welvaart en vrede voor mens en natuur.
 • 10. Zorg voor de natuur en biodiversiteitsherstel
  De mens kans niet zonder natuur. We zetten in op herstel van het respect voor en het evenwicht met de natuur wat we zijn verloren. Ten gunste van de natuur, de biodiversiteit en het Zeeuwse landschap waar we dagelijks van genieten.

 

PZC publiceerde het artikel ‘Frisdenkers publiceren manifest voor een leuker, gezonder en goedkoper Zeeland’. Hierin lees je meer over de drijfveer van het VernieuwersLAB en het manifest.

Naar het artikel

 

Wie doen er mee aan het VernieuwersLAB?

Foto vernieuwerslab 2

Aan het VernieuwersLAB nemen tot nu toe meer dan veertig impactmakers in Zeeland deel. De deelnemers zijn actief in het midden en klein bedrijf, overheid, industrie of het studentenleven en binnen het VernieuwersLAB nemen ze deel op persoonlijke titel. Ze hebben diverse achtergronden en expertises en maken verbinding met elkaar door hun gezamenlijke zoektocht naar duurzame oplossingen via al dan niet bestaande initiatieven.

Hoe werkt VernieuwersLAB?

Het VernieuwersLAB organiseert meerdere sessies per jaar. We kiezen daarvoor inspirerende locaties liefst dichtbij of in de natuur. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beproefde brainstormtechnieken en inspirerende voorbeelden om de creativiteit en innovativiteit te voeden. De groepsleden kunnen voor deze sessies zelf ook personen uitnodigen en meenemen die zij zelf vernieuwend vinden, bijvoorbeeld uit hun eigen netwerk. Bij het VernieuwersLAB vinden we het belangrijk dat iedereen binnen de groep zich veilig voelt en in alle vrijheid ideeën durft te delen. Leden van het VernieuwersLAB staan in direct contact met elkaar binnen de besloten VernieuwersLAB LinkedIn groep.

Naar LinkedIn

 

Naar en idee van Feest van Vernieuwing

De inspiratie voor het VernieuwersLAB komt voort uit het Feest der Vernieuwing, geïnitieerd door Theo van Bruggen, Programmamanager bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met als doel om de juiste personen met elkaar te verbinden om tot praktische oplossingen te komen voor een circulaire economie.

Hoe wordt VernieuwersLAB gefinancierd?

Het VernieuwersLAB is een initiatief van ZMf en ZB Bibliotheek van Zeeland en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Contact

Heb jij vernieuwende ideeën die je graag met anderen wil delen om samen verder te komen naar een duurzaam Zeeland? Of ken je iemand die je heel geschikt lijkt om aan te sluiten bij VernieuwersLAB? Of heb je nog vragen over het VernieuwersLAB? Neem dan contact met ons op.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Bibian Scheepstra

Bibian Scheepstra

Projectleider Circulaire Economie en Energietransitie