Veerse Meer Visie

Veerse Meer Visie

Te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke omgeving en zelfs schadelijk voor de natuur; nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de oevers van het Veerse Meer zijn een zorg. Ze roepen weerstand op onder de Zeeuwse bevolking. Wij houden van ons Veerse Meer en het natuurlijke open landschap er omheen. Iedereen moet daarvan op een laagdrempelige manier kunnen blijven genieten. Bovendien is juist dat mooie natuurlijke gebied datgene wat toeristen aantrekt. Tijd om dat te beschermen. De hoogste tijd voor een Veerse Meer Visie.

ZMf, met bijval van haar leden en lidorganisaties, jaagt met spoed aan om daarvoor een concrete eerste stap te zetten met de ontwikkeling van een richtlijn voor recreatieve ontwikkelingen, de waterveiligheid en de kwaliteiten van natuur & landschap voor het Veerse Meer. De visie moet helpen om op een heldere en integrale manier een afweging te kunnen maken over de wenselijkheid van projectontwikkeling op locaties aan het Veerse Meer. Alle belanghebbende partijen worden daarbij betrokken, zoals gemeenten, toeristische ondernemers in Zeeland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en natuurorganisaties.

Vinger aan de pols

De Veerse Meer Visie moet onderdeel worden van een visie voor alle Deltawateren en volgt op de Zeeuwse Kustvisie die de Zeeuwse kust beschermt tegen bebouwing. Er lopen nu al bouwprojecten langs de oevers van het Veerse Meer. Een Veerse Meer Visie komt daarvoor te laat. Desondanks houden we een vinger aan de pols, onder andere door het sturen van zienswijzen aan gemeentes. Een voorbeeld van zo’n zienswijze stuurden we in op de visie voor de recreatiezone Wolphaartsdijk. Met ondernemers die nieuwe plannen hebben voor projectontwikkeling zijn we het gesprek aangegaan om te verkennen wat hun plannen precies inhouden en welke invloed die op de omgeving zullen hebben. Afhankelijk van de impact van die plannen adviseren we aanpassingen of zullen we stappen zetten om de plannen te stoppen.

Waarborgen

De natuur en landschapskwaliteiten van het Veerse Meer moeten we behouden en zelfs versterken. Dit vindt ZMf en onze achterban van essentieel belang. Uit publieke enquêtes en het eerder gevoerde proces tegen Brouwerseiland blijkt dat die bijval vanuit de hele Zeeuwse samenleving klinkt. Zeeuwen zijn klaar met megalomane projecten zonder oog voor natuur en omgeving. Het behoud van een mooie natuur en karakteristiek landschap komt bovendien het toerisme ten goede. Uiteindelijk is die natuurlijke beleving op en rond het Veerse Meer juist wat zoveel bezoekers naar onze provincie trekt. Dat moeten we waarborgen.

Tags:

Niet nog meer aan het Veerse Meer!

Bekijk de video

Weidsheid en natuur voor iedereen

Onze leden benoemen vooral de weidsheid en de natuur als een van de grootste waardes van het Veerse Meer. Het gebied biedt ruimte voor dagrecreatie, zodat iedereen de kans krijgt om laagdrempelig te genieten op en langs het water. Dat willen we zo houden! Nog meer (verblijfs)recreatie langs de randen kan voor ernstige verstoring zorgen van de natuur en de kenmerkende weidsheid. Daarnaast belemmert verblijfsrecreatie al snel de openbaarheid van het gebied rond het meer en daarmee dus de belevingsmogelijkheden van het natuurgebied voor velen. Minstens zo belangrijk is dat meer (verblijfs)recreatie kan leiden tot jaarronde verstoring van het leefgebied van vogel- en diersoorten. Niet voor niets is het Veerse Meer aangewezen als beschermd natuurgebied (Natura 2000) voor vogels. Het uitgestrekt brak water met eilanden fungeert als geheel als broed-, leef-, rust- en overwinteringsgebied voor een groot aantal (zeldzame) vogelsoorten, zoals de lepelaar, kleine zilverreiger, kluut en goudplevier.

Kader voor ontwikkeling

Met het oog op het bewaken van de eerder genoemde waardes van het Veerse Meer vindt ZMf dat nieuwe locaties voor verblijfsrecreatie onnodig en zelfs zeer ongewenst zijn. Bestaande locaties kunnen een ‘groene’ impuls krijgen, waardoor de belevingswaarde ervan omhoog gaat. Voor de bestaande locaties stellen we een ontwikkelkader voor waarmee de natuur ook daar meer ruimte krijgt en de omgeving in zijn natuurlijke waarde wordt gelaten. Hoogbouw en grootschalige gebouwen zijn zeker niet in lijn met de visie van ZMf op het Veerse Meer.

Bescherming en uitbreiding biedt kansen

Bescherming van de natuur, uitbreiding van het natuurlijke areaal met al dan niet een recreatieve functie en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden kunnen volgens ZMf heel goed samengaan. Op diverse plekken langs de oevers van het Veerse Meer kan een impuls de kwaliteit van dagrecreatie en verblijfaccommodaties verder verbeteren. Alles samen levert dit een optimaal natuurgebied op met een hoge belevingswaarde.

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om grootse plannen voor projectontwikkeling te voorkomen langs onze Deltawateren? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte