Sloegebied en Kanaalzone heeft veel potentie voor natuur

Sloegebied en Kanaalzone heeft veel potentie voor natuur

Werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone stak op 17 maart 2022 de koppen bij elkaar om de potentie van het Sloegebied en Kanaalzone voor natuur uit te dragen. In het kader van het convenant Ambitie Duurzame Havens 2030 heeft de industrie in dit gebied zich tot doel gesteld om de biodiversiteit in 2030 met 30% te hebben vergroot. Wat volgens ZMf nog te weinig bedrijven weten is dat hun terreinen uitgelezen leefgebieden kunnen zijn voor planten en dieren. ZMf wil bedrijven rond de Westerschelde hiervan bewust maken en roept hen op om de mogelijkheden van (tijdelijke) natuur serieus op te pakken.

22 maart 2022

De natuur heeft het zwaar in Nederland. Ze heeft te weinig ruimte. Het is dus zoeken naar plekken waar ze weer vrij spel kan krijgen en op kan bloeien. De bedrijventerreinen van de havenindustrie hebben hiervoor een grote potentie. Rondom de bedrijfsactiviteiten en gebouwen ligt nog veel relatief rustig gebied waar de natuur een mooie kans kan krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke natuur.

Innovatief en duurzaam werken

Werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone, waar ZMf onderdeel van is, wil de bedrijven in het Sloegebied en Kanaalzone stimuleren en helpen om innovatief en duurzaam te werken. Alle partijen hebben namelijk belang bij een toekomstbestendige industrie, die in harmonie is met haar omgeving. In 2020-2021 zijn in opdracht van Provincie Zeeland bedrijven en overheden benaderd om de mogelijkheden tot het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit te verkennen. PORTIZ, de vereniging van industriële, logistieke- en havenbedrijven in Zeeland, heeft ook een interessepeiling gedaan onder bedrijven.

Praktische voorbeelden

Op 17 maart organiseerde de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone dus een bijeenkomst waarmee ze bedrijven die nog niet actief met biodiversiteit bezig zijn wilde inspireren met praktische voorbeelden van haalbare maatregelen om de natuur te helpen. Er werden verschillende onderwerpen toegelicht, zoals het uitgevoerde Interreg project 2B Connect en het nieuwe, nog in voorbereiding zijnde, 2B Adapt, beide Europese projecten.  Het doel van 2B Adapt is klimaatadaptatie samen te laten gaan met de versterking van ecosystemen. Daarnaast was er specifiek aandacht voor de biodiversiteitscan van Stichting landschapsbeheer Zeeland, die bedrijven kan helpen bepalen waar de kansen voor natuurontwikkeling liggen. ZMf vertelde tenslotte over haar project Plan Boom; door in totaal 10 miljoen bomen te planten in Nederland en in Zeeland voor iedere Zeeuw een boom, dus 380.000, willen de Natuur en Milieufederaties een significante bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem en de biodiversiteitscrisis. Vanuit dit soort projecten kunnen bedrijven langs de Westerschelde die hun verantwoordelijkheid zien en een bijdrage willen leveren aan natuurbehoud begeleiding krijgen met te nemen stappen.

Natuur op bedrijventerreinen

Vanuit 2B Connect zijn bij diverse bedrijven al heel succesvol maatregelen uitgevoerd om de biodiversiteit te vergroten. Het leuke is dat niet alleen de natuur ervan profiteert, maar ook de bedrijven zelf! Werknemers waarderen het heel erg als hun werkgever laat zien de natuur te willen steunen. Ze helpen zelf ook graag mee en genieten van het uitzicht op de waardevolle stukjes natuur of maken er lunchwandelingen. De grotere verbinding met de natuur heeft een positieve invloed op hun welzijn.

Zeeuwse bosvisie

Vanuit Provincie Zeeland wordt al een aantal jaren gewerkt aan de Zeeuwse bosvisie. Daarin staat waar in het landelijk gebied van Zeeland de aanleg van bos en houtige landschapselementen vanuit de ruimtelijke, recreatieve of ecologische kwaliteit van meerwaarde is. Bedrijventerreinen kunnen hierin ook van grote waarde zijn. Provincie Zeeland wil dan ook graag met de ondernemers in het Sloegebied en Kanaalzone kijken naar mogelijkheden voor de aanplant van bomen.

Groensafari

Op 19 mei wordt, in het kader van 2B Connect, door ZMf een groensafari georganiseerd langs de sprekende voorbeelden van (tijdelijke) natuur op bedrijventerreinen die al tot stand kwamen in de afgelopen jaren.

Tags: