Bomen, bomen, bomen

Bomen, bomen, bomen

Bomen zijn gewoon erg belangrijk, voor ons en voor ons klimaat. Behalve dat ze een ecologische functie hebben voor insecten en dieren, esthetisch van waarde zijn in het landschap en bijdragen aan een positieve en natuurlijke beleving van onze omgeving, zijn ze de CO2-stofzuigers van onze planeet. Ze kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. We moeten dus heel zorgvuldig met ze omgaan.

Wij vinden in principe dat je bomen niet moet kappen, tenzij daar een hele goede reden voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van een probleem voor de veiligheid of bij overwoekering door exotische boomsoorten.

Zorgen om grootschalige kap

We zien nog steeds bomen gekapt worden door gemeenten en het waterschap zonder dat daar voor ons duidelijke redenen voor zijn. En helaas worden vaak meer bomen gekapt dan er worden terug geplant. En dat maakt ons alert! Kap is in sommige gevallen noodzakelijk voor de veiligheid. Dat snapt ZMf, die veiligheid is belangrijk. Maar waarom er minder bomen terug worden geplaatst is ons vaak een raadsel. Nemen partijen als gemeenten en het waterschap wel voldoende hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering? Daar letten we scherp op.

Verantwoordelijkheid nemen

In tijden waarin de wereld op zijn kop staat door de (dreigende) vergaande gevolgen van klimaatverandering en iedereen wordt opgeroepen zijn steentje bij te dragen in het tegengaan ervan, zou je verwachten dat partijen met een maatschappelijke functie juist ook daarin hun verantwoordelijkheid nemen. In onze optiek gaat er van grootschalige bomenkap dan een verkeerd signaal uit. ZMf pleit voor een andere aanpak bij bomenkap in het algemeen: mínstens een boom voor een boom! Het liefst ook op dezelfde plek, maar mocht dat, om zeer belangrijke redenen niet mogelijk zijn, dan minstens op een andere plek. Wat ons betreft is dit niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzaak!

Goed voorbeeld van de handen uit de mouwen voor een groenere wereld kwam van Ethiopië. Daar werden op één dag 200 miljoen bomen geplant!

Onderzoek en zorgvuldig afwegen

Er kunnen allerlei redenen zijn voor het kappen van bomen. Maar er zijn ook legio motieven om bomen juist niet te kappen, zoals ecologische en landschappelijke. Wij vinden dat er in alle gevallen goed (ook ecologisch!) onderzoek nodig is vooraf. Darain moeten de ruimtelijke en maatschappelijke voor- en nadelen van kap tegen de ecologische en landschappelijke effecten zorgvuldig worden afgewogen. Dreigt met de kap het voortbestaan van diersoorten, zoals vogels of vleermuizen, dan moeten er verzachtende maatregelen worden genomen. Denk aan het aanbrengen van nieuw nestmateriaal in bomen die wel behouden blijven. ZMf vindt hierbij: ga eerst alle mogelijke alternatieven voor kap na en zoek die actief. Zo kan kap van bomen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Regels voor kap

Bomen mogen doorgaans niet zomaar worden gekapt. In de Wet Natuurbescherming, die in 2017 van kracht werd, zijn daarover regels opgenomen die bomen (houtopstand) beschermen. Daaraan moet iedereen zich houden, ook particulieren, bedrijven en overheden. Of je een boom mag kappen is afhankelijk van de plek waar die boom staat. Binnen een gemeente stelt de gemeente vast of kap is toegestaan. De regels kunnen per gemeente verschillen en zijn opgenomen in de APV. Buiten gemeentegrenzen geldt in principe de Wet Natuurbescherming. Kap is daarin in beginsel verboden als dit niet gemeld is bij de provincie. Een kapmelding moet minstens 4 weken en maximaal 1 jaar van te voren worden gedaan. De wet stelt onder andere ook dat er alleen bomen mogen worden gekapt als blijkt dat daarbij geen waardevol bos verdwijnt. Als kap is toegestaan, dan geldt er een herplantplicht. Deze herplanting hoeft echter niet altijd op dezelfde plek te zijn.

Bezwaar indienen

Ben je het niet eens met de kap van een boom of meerdere bomen, dan kun je bezwaar maken bij je gemeente. Dit kan alleen als je ‘belanghebbende’ bent. Belanghebbende ben je als je kunt aantonen dat je direct nadeel ondervindt van de kap en je direct uitzicht hebt op de boom, bijvoorbeeld als deze dicht bij je woning staat of bij de buren. Onder onze lidorganisaties zijn er verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het behoud van bomen. Zij zijn ook belanghebbenden.

Dit kun jij doen

Maak je je zorgen over grootschalige kap van bomen of over de kap van een of enkele bomen met grote gevolgen voor de natuur in Zeeland, laat het ons weten! We zijn ook blij met positieve ideeën over en initiatieven voor meer bomen in onze Provincie. Heb je een tuin of grond, plant bomen! En als je dat te groot is, plant dan struiken, planten en gras. Groen is goed voor de afwatering, essentieel voor insecten en andere dieren en heerlijk voor jou. En je kunt ons op meer manieren helpen. Kijk hier hoe je dat kunt doen.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte