ZMf verbaasd over mogelijke vergunning voor nieuwe geitenhouderij

ZMf verbaasd over mogelijke vergunning voor nieuwe geitenhouderij

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen wil een vergunning verlenen voor de vestiging van een geitenhouderij met zo’n 600 dieren bij Ritthem. De komst van de geitenhouderij houdt de gemoederen in Ritthem erg bezig. Ook de lokale politiek roert zich. ZMf heeft zorgen over de stikstof.

28 september 2023

De stikstofproblematiek zorgt in Nederland voor problemen op heel veel vlakken in de samenleving en economie, onder andere in de landbouw, de mobiliteit sector en in de bouw. De hoeveelheden stikstof waarmee we te maken hebben vormen ook een grote bedreiging voor de natuur. De uitstoot moet dus (verder) omlaag. Voor bestaande agrarische ondernemers die dieren houden is dit al vaak erg lastig. Een nieuw landbouwbedrijf met dieren brengt onomstotelijk nog meer uitstoot van stikstof met zich mee. ZMf is dan ook verbaasd dat Gemeente Vlissingen de komst van een nieuw agrarisch bedrijf met dieren overweegt.

Belemmering natuurherstel en gezondheidsrisico’s

Omdat een nieuw veehouderijbedrijf dat op termijn mogelijk ook wil uitbreiden, nog meer stikstof oplevert en dit het broodnodige natuurherstel in Zeeland zal belemmeren, heeft ZMf een zienswijze ingediend op de vergunningsaanvraag voor de geitenhouderij in Ritthem. Ook de inwoners van Ritthem zijn niet gerust op het plan. Vanwege het risico op longontstekingen moet een geitenhouderij volgens een GGD-advies minstens 2 kilometer van woningen, scholen en verzorgingshuizen liggen. Hun dorp ligt binnen een straal van 2 kilometer van de geplande geitenstal. De dorpsraad van Ritthem diende hiervoor ook een zienswijze in. Wat het plan nog ingewikkeld maakt, is dat de geitenhouderij op slechts 250 meter van het beoogde Justitieel Complex Vlissingen zou komen te staan. Een aantal lokale politici vrezen dat de ontwikkeling van dit complex hierdoor misschien niet door kan gaan, omdat de gezondheidsrisico’s voor personeel en gedetineerden te groot zullen zijn.

Reductie stikstofneerslag

Bij de reductie van stikstofneerslag gaat het om het verminderen van de hoeveelheid stikstof dat neerkomt in de Natura 2000-gebieden. Uit natuuranalyses blijkt dat met name de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren zeer gevoelig zijn voor stikstofneerslag. Hierdoor staat de biodiversiteit in deze Natura 2000-duingebieden onder enorme druk. De natuurdoelstellingen worden hier nu niet gehaald en verslechtering is niet uitgesloten. De stikstofneerslag wordt gezien als het kernprobleem.

Stop op toelating nieuwe geitenboerderijen

Omdat geitenhouderijen mogelijke risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengen en meer stikstofuitstoot zeer onwenselijk is voor de natuur, hebben acht Nederlandse provincies een stop afgekondigd voor de toelating van nieuwe geitenboerderijen. Echter, Provincie Zeeland gaat in principe akkoord met de toelating voor het nieuwe bedrijf. Toch stelt ze zelf ook dat het verlenen van een vergunning voor de geiten wel gevolgen kan hebben voor de gebieden rondom de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. De locatie van de geitenboerderij in Ritthem ligt binnen een straal van 25 kilometer van de Manteling. ZMf heeft hier zorgen over, gezien de ernst van de situatie rondom stikstof in de Manteling. Het is nu aan de gemeente Vlissingen of de vergunning daadwerkelijk zal worden verstrekt. ZMf hoopt dat ook in Zeeland het voorbeeld wordt gevolgd om een stop in te voeren op nieuwe geitenbedrijven.

Tags: