Symposium ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’ erg druk bezocht

Symposium ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw' erg druk bezocht

In Zuidwest-Nederland, het grootste akkerbouwgebied van ons land, worden steeds grotere problemen merkbaar voor agrariërs en de natuur. Telers komen in de knel, mede door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw, de strakker wordende regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en de groeiende effecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd kalft de biodiversiteit in de landbouwgebieden in hoog tempo af, terwijl een gezonde natuur de landbouw juist kan helpen. Redenen te over om meer natuurinclusief te gaan werken om deze negatieve ontwikkelingen te kenteren.

9 september 2021

Wat verstaan we precies onder natuurinclusieve akkerbouw en waar liggen de kansen in Zeeland? Hoe kunnen we, als agrariërs, inwoners van Zeeland, beleidsmakers en natuurorganisaties elkaar helpen om de gezamenlijke opgave van een nieuw landbouwsysteem, op te pakken? Vanuit het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ organiseerden ZMf, AIKC Rusthoeve, ZAJK, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Delphy en DLV Advies op 6 september hierover het symposium ‘Samen op weg naar een natuurinclusieve akkerbouw’. Diverse sprekers uit de natuurhoek én de boerenpraktijk kwamen aan het woord en sloegen een brug tussen theorie en praktijk.

Belonen en waarderen van de boer

Natasja Oerlemans van Wereld Natuur Fonds (WNF) hield een pleidooi voor het belonen en waarderen van de boer, niet alleen voor het produceren van voedsel, maar ook voor het vergroting van de biodiversiteit. Oerlemans: ‘Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet enkel van de boeren, maar zeker ook van de overheid, waterschappen, banken, grondeigenaren en marktpartijen, om een nieuw verdienmodel te ontwikkelen ten gunste van de biodiversiteit. Daarvoor is een monitor gewenst die de versterking van de biodiversiteit meet en op basis waarvan beloning en waardering kan plaatsvinden.’ Oerlemans sprak ook over de ontwikkeling van ‘Kritische Prestatie Indicatoren’.

Presentaties van de gastsprekers vind je onderaan dit artikel.

Biodiversiteitsmonitor

De biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw is verder uitgewerkt in een rekenmodel, dat door spreker Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand tijdens de bijeenkomst werd toegelicht. In dit rekenschema zitten diverse indicatoren voor biodiversiteit, zoals de variatie aan gewassen, de organische stofbalans, het stikstofoverschot, de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, de carbon footprint en het percentage land dat gebruikt wordt voor natuur en landschapsbeheer. In het Zuidwestelijk kleigebied wordt hier nu mee geëxperimenteerd. Ook Zeeuwse boeren doen mee.

Samenwerken levert meer natuurinclusieve akkerbouw op

Ook samenwerking tussen akkerbouwer Huub Remijn met Stichting Het Zeeuwse Landschap en biologische boer Kees Steendijk met Staatsbosbeheer maakt duidelijk dat samenwerken meer natuurinclusieve akkerbouw oplevert. Huub Remijn pacht grond van Zeeuws Landschap. Als tegenprestatie legt hij op die grond akkerranden en bloemblokken aan, maakt beperkt gebruik van chemie, gebruikt ruige stalmest voor bodemverbetering, doet aan niet-kerende grondbewerking en houdt ruimte voor overhoeken waarin het wild kan schuilen. Ook doet Remijn een proef met strokenteelt. Kees Steendijk krijgt maaisel en compost uit de nabijgelegen natuurgebieden van Staatsbosbeheer om het verlies aan nutriënten op zijn bedrijf aan te vullen. En Staatsbosbeheer schakelt Kees in bij het onderhoud van hun terreinen en helpt met een plan voor extra natuur op het boerenbedrijf.

Boeren staan er niet alleen voor

Kortom het symposium over strokenteelt in Colijnsplaat toonde in ieder geval aan dat de boeren er niet alleen voor staan. Alle aanwezige partijen spraken ondersteuning uit en willen samenwerken om de verloren biodiversiteit op het platteland terug te winnen. Dat alleen al is winst! Op donderdagavond 25 november 2021 vindt een verdiepingsbijenkomst plaats. Zet deze datum alvast in je agenda.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan hieronder aan als belangstellende. We informeren je dan over alle actua en activiteiten rondom het project Strokenteelt.

Ik wil op de hoogte blijven

Tags: