Oefenruimte Defensie gaat niet samen met natuur in Zeeland

Oefenruimte Defensie gaat niet samen met natuur in Zeeland

Het Ministerie van Defensie is op zoek naar meer ruimte om te oefenen. Daarom kwam ze vorig jaar met ‘Plan Meer Ruimte voor Defensie’. Daarin wordt een groot deel van Zeeland aangewezen als oefenterrein voor laagvliegende helikopters. Dat zou betekenen dat er ook met heel veel geluid laag over de Deltawateren en andere Natura-2000 gebieden wordt gevlogen. Hiertegen heeft ZMf, samen met Het Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming bezwaar gemaakt in een zienswijze.

26 februari 2024

Haaks op doelstellingen in stand houden Natura-2000 gebieden

Dat de krijgsmacht behoefte heeft aan meer oefenruimte is begrijpelijk tegen de achtergrond van de toegenomen spanningen en oorlogsdreiging in Europa. Toch is er een groot bezwaar om laag boven grote delen van de Deltawateren en Natura-2000 gebieden te vliegen. Dit geeft een grote verstoring van (broed)vogels en zeezoogdieren en kan funest zijn voor hun leefomgeving. Die verstoring staat haaks op de doelstellingen om Natrura-2000 gebieden juist in stand te houden.

Rust en duisternis als kernkwaliteiten

Vanuit natuuroogpunt is het aanwijzen van laagvlieggebieden en landingsplaatsen voor helikopters boven Zeeland onwenselijk. In onze Zeeuwse natuurgebieden rusten en foerageren honderdduizenden vogels. Ook bivakkeren er verstoringsgevoelige zeezoogdieren, zoals de gewone en grijze zeehond. De verstoring door helikopters kan leiden tot een permanent vertrek van de beschermde diersoorten.

Daarnaast hebben we Ministerie van Defensie erop gewezen dat in de Omgevingsvisie Zeeland, rust en duisternis als kernkwaliteiten van de Zuidwestelijke Delta worden benoemd. In het beoordelingskader van Defensie worden de onderwerpen geluid en licht genoemd bij het hoofdthema ‘Gezonde en veilige leefomgeving’. Wij hebben echter gevraagd om ook expliciet de impact van licht en geluid op de Natura 2000-gebieden en de natuurgebieden die vallen onder het Natuurnetwerk te onderzoeken.

Ook Provincie Zeeland heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen van laagvliegende helikopters boven onze provincie. Zonder vooroverleg met ons heeft ze hierbij nagenoeg dezelfde argumenten gebruikt als wij hebben gedaan. Deze gezamenlijke bezwaren onderstrepen het belang om zorgvuldig om te gaan met de natuurgebieden in onze regio.

2100 zienswijzen ingediend

Omdat het Plan Meer Ruimte voor Defensie is uitgerold over heel Nederland en veel natuurgebieden door het Ministerie zijn aangewezen als oefenlocatie, zijn er maar liefst 2100 zienswijzen ingediend! Het is nu aan Defensie om zich te beraden en het Plan Meer Ruimte voor Defensie aan te passen.

Naar de zienswijze

Tags: