Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Afspraak is afspraak, veeg het plan voor Brouwerseiland voorgoed van tafel! Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt. De talloze bezwaren tegen het plan tonen aan dat er vanuit de samenleving geen enkel draagvlak is voor de bouw van meer dan 300 luxe villa’s in het Grevelingenmeer. De coalitie Bescherm de Kust bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur-en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, ZMf, Bescherm de Delta , Natuurmonumenten en ook Save Our Surfspot en het Zeil- en surfcentrum Brouwersdam, zetten in een brief aan de gemeenteraad de bezwaren nog eens op een rijtje.

22 oktober 2020

Een eerder plan werd na grote bezwaren in april 2019 bij de Raad van State vernietigd. Mei 2019 besloot ook de gemeenteraad niet door te willen gaan met plannen voor Brouwerseiland. De verbazing is dan ook groot dat er een nieuw plan in behandeling wordt genomen. Zeker gezien het feit dat de provincie Zeeland de vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming heeft geweigerd.

Gert de Groot, gebiedsmanager Zeeland Natuurmonumenten: “er bestaat geen draagvlak voor Brouwerseiland, niet bij de inwoners, niet bij de bezoekers, niet bij de watersporters, niet bij de lokale recreatieondernemers en niet bij de partijen die namens hun achterban opkomen voor natuur en landschap. Er zijn goed onderbouwde en breed gedragen bezwaren tegen de aantasting van dit prachtige natuurgebied. Brouwerseiland is te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke omgeving en schadelijk voor de natuur. Wij houden van het open kustlandschap en maken ons sterk voor de bescherming daarvan. Iedereen moet daarvan op een laagdrempelige manier kunnen blijven genieten, dat komt ook het toerisme ten goede”.

Watersporters

De internationale surfspot gaat verloren: de aanleg van Brouwerseiland heeft negatieve invloed op de wind. Ook is van daadwerkelijke compensatie geen sprake: de compensatie-surfoever wordt ingericht als natuurcompensatie. Dus van allebei niets, geen echte natuur en geen echte surfoever. De benodigde parkeerplaatsen worden bovendien slechts enkele dagen per jaar door de beheerder beschikbaar gesteld. Enkele dagen, terwijl er jaarrond behoefte is aan parkeergelegenheid.

KustvisieCartoon Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de kust en de Deltawateren zijn een zorg voor veel inwoners van Zeeland en roepen weerstand op. Op 21 februari 2017 werd het landelijke Kustpact door ruim 60 bij de kust betrokken overheden en maatschappelijke organisaties ondertekend. Conform dit Kustpact begonnen de kustprovincies met de uitwerking van een provinciale kustvisie. In het Convenant Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse Kust’ staat dat het behoud van de robuustheid, openheid en ongereptheid van de Brouwersdam uitgangspunten zijn die bij ontwikkelingen gewaarborgd moeten blijven. Nieuwe recreatieve bebouwing bij de Brouwersdam is hierbij niet mogelijk. Na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, is er geen bestemmingsplan meer. Het plan dat nu is ingediend is een nieuw plan en daarmee in strijd met de afspraken in de Zeeuwse Kustvisie.

Gert de Groot: “de Zeeuwse kustvisie is ontstaan vanuit grote maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatieve bebouwing. Je kunt Brouwerseiland écht niet meer beschouwen als een pijplijnproject van voor de Kustvisie”

Zonder natuurbeschermingswet geen plan

Over de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is door de Provincie Zeeland nog geen beslissing genomen. Zonder uitzicht op deze vergunning is het vaststellen van een bestemmingsplan de verkeerde volgorde. Een zwaarwegend punt in de voorlopige afwijzing was de uitstoot van stikstof in de bouw- en exploitatiefase. Deze uitstoot blijft aanwezig, vooral in de bouwfase, maar zeker ook in de exploitatiefase. Dit ondanks de mooie, maar onrealistische vooruitzichten van een totaal elektrisch mobiliteitsplan. Emissieneutraal bouwen en exploiteren is op korte en middellange termijn niet realistisch.

Ruimtelijke vergunningen onzeker

Meerdere ruimtelijke vergunningen op grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn eerst noodzakelijk, terwijl het proces hiervoor uiterst onzeker is. Denk aan de parkeerplaatsen voor de surfers en campers, de aanleg van een transferium bij Port Zélande en een loswal en passantenplaatsen bij de Springersdiephaven.

Alle betrokken organisaties rekenen op een standvastige gemeenteraad, conform de aangenomen motie van mei 2019: ‘dat er bij hen geen draagvlak (meer) bestaat voor een (nieuw) project Brouwerseiland’.

Tags:

Vragen of tips