ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Joost Stronkhorst

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Joost Stronkhorst

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Joost Stronkhorst

Als jonge onderzoeker ben ik destijds betrokken geweest bij de aanleg van de Deltawerken in Zeeland. Dat was een indrukwekkend project. Deze regio is nu zeer goed beschermd tegen stormvloeden vanuit zee, maar de bescherming van onze laag geleden delta is een klus die nooit af is en altijd om aandacht vraagt. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van dijken op het veranderende klimaat. Hoewel zeespiegelstijging geen acuut probleem is, is het wel urgent om ons nu al voor te bereiden op de versnelde zeespiegelstijging die over 3-4 decennia verwacht wordt. In plaats van het aanleggen van nieuwe stormvloedkeringen om de zee buiten te houden, kan ook gekozen worden voor het scheppen van nieuwe kustlandschappen langs de oevers van de grote deltawateren. Nieuwe kustlandschappen kunnen bestaan uit bufferzones met dubbele waterkeringen en brede voorlanden. Dergelijke bufferzones vragen meer ruimte, maar bieden tegelijkertijd ook een meerwaarde voor deltanatuur en mogelijkheden voor CO2 opslag, aquacultuur, recreatie of andere business.

Als lector Building with Nature aan de HZ Univerity of Applied Sciences in Vlissingen-Middelburg houd ik me met dit onderwerp bezig. Onze onderzoeksgroep doet praktijkgerichte studies, samen met bedrijven, (internationale) studenten en andere kennisinstellingen, naar de rol van natuurlijke processen en materialen bij kustbescherming. Denk daarbij aan de aanleg van kunstmatige oesterriffen, zandsuppleties en schorren. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor meer biodiversiteit op dijken. Vanuit deze rol zet ik me graag in als ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers. Ik sta open voor jouw ideeën voor natuurlijke klimaatbuffers in Zeeland!