ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Gerard Westerweel

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Gerard Westerweel

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Gerard Westerweel

Dat het klimaat verandert is een feit dat iedereen onder ogen gaat zien. Om het proces van opwarming zoveel mogelijk te remmen zijn maatregelen nodig die niet alleen onze persoonlijke leefsfeer raken, maar ook de inrichting van de publieke ruimte. De aanpassingen die we moeten doen om tot een beperking van uitstoot van broeikasgassen te komen dwingen ons anders te gaan denken over het gebruik van de ruimte die we in Nederland hebben. Zowel de inrichting van het stedelijk gebied als het landelijke gebied kunnen we op een manier vorm geven die de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Voor een verminderde uitstoot van broeikasgassen kan een andere inrichting van beide gebieden ook een belangrijke bijdrage leveren. Klimaatbuffers bieden bovendien een mogelijkheid om verschillende problemen, zoals klimaat en biodiversiteit, in een gebied gekoppeld vorm te geven. Met de groei van schorren buitendijks en veengebieden binnendijks snijdt het mes aan twee kanten, namelijk koolstofbinding én de ontwikkeling van meer leefgebied voor zeldzame soorten dieren en planten.

Al bijna 50 jaar doe ik onderzoek naar natuur en milieu en ben ik actief bezig met de bescherming ervan. In die tijd heb ik gezien dat de maatschappij van negeren en ontkennen van de problematiek in onze natuurlijke omgeving is gegaan naar erkenning van de problemen en het willen corrigeren van oorzaken. Dat is winst, maar het proces heeft kostbare tijd gekost. De tijd om natuur te herstellen is daardoor nu heel dringend. Die urgentie is voor mij een extra motivatie om als ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers mee te werken aan initiatieven die ons helpen in klimaatadaptatie. Het is de hoogste tijd voor een andere benadering!