Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

Met het door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Het akkoord is nog niet perfect, maar we willen nu vooral kijken naar wat er al wel goed is. het is tijd om gas te geven, groen gas wel te verstaan!

Nederland kan met dit akkoord al stevig aan de slag vindt ZMf. Veel partijen staan in de startblokken om aan het werk te gaan met de uitvoering, want de zorg om ons klimaat wordt door iedereen in Nederland gevoeld. Maar het is wel belangrijk dat er voor iedereen duidelijkheid komt over wat er nu precies van hem verwacht wordt. Voor overheden, industrie en bedrijven en voor burgers. Het klimaatakkoord zoals het er nu ligt is hiervoor een basis.

Van CO2-heffing tot wijkgerichte verduurzaming van woningen

In het akkoord staat onder andere dat de grootste vervuilers gaan betalen voor een deel van hun CO2-uitstoot. Er komt daarom een CO2-heffing voor de industrie. De opbrengsten van de heffing zijn bestemd voor bedrijven die werk maken van vergroening. Door over te schakelen op schone elektriciteit, kan Nederland grote hoeveelheden gas, kolen en olie besparen. 70% van onze elektriciteit moet in 2030 afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen als zon en wind. Ook de landbouwsector zal een flinke CO2-reductie gaan realiseren. En er staan afspraken in het akkoord voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Dat zal met een wijkgerichte aanpak uitgevoerd worden, waarin in de komende jaren 1,5 miljoen huizen woonlasten-neutraal worden verduurzaamd. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook oog voor uitbreiding en inzet van natuurgebieden, denk aan veenweidegebieden, die ook een directe en indirecte bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Burgerparticipatie

Er zijn inmiddels ook goede afspraken opgenomen over participatie van burgers en over lokaal eigendom van wind en zon. Die dragen sterk bij aan het creëren van draagvlak dat nodig is om de enorme energietransitie te doorlopen.

Kansen

Klimaatbeleid is noodzakelijk voor de toekomst en biedt een enorme kans. Nederland is in staat om deze omslag te maken en daarmee een schone economie op te bouwen, nieuwe banen te creëren en onze oplossingen internationaal uit te dragen. Als we nu net iets verder kijken dan onze neus langs, over de hobbels en uitdagingen heen, dan is er met een ambitieus en eerlijk klimaatakkoord een enorme winst te behalen voor iedereen.

Waar moet het beter?

Op een aantal punten in het akkoord maakt het kabinet keuzes die niet consistent zijn of de energietransitie in de weg staan. Zo kiest zij voor een aanzienlijke hoeveelheid CO2 die met subsidie onder de zee mag worden opgeslagen. De bedragen die naar deze dure ‘tijdelijke’ oplossing gaan, kunnen beter worden besteed aan het voorkomen van CO2-uitstoot, aan een fundamenteel goede oplossing dus. De inzet op het stimuleren van elektrisch rijden is te mager en het terugdraaien van bestaand stimuleringsbeleid vinden we ronduit slecht. Ook serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer ontbreken. Voor effectief klimaatbeleid is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is en kiest voor een echte omslag naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat het kabinet alles uit de kast moet halen om aan de rechterlijke Urgenda-uitspraak te voldoen: geen futiliteiten als het aanmoedigen van radiatorfolie, maar doeltreffende en serieuze maatregelen.

Terwijl we keihard aan de slag gaan met de maatregelen die nu op tafel liggen blijven de natuur en milieuorganisaties, waar ZMf een onderdeel van is, druk uitoefenen en concrete en praktische oplossingen aandragen om de plannen van het kabinet op die vlakken te verbeteren.

Klimaatadaptatie

ZMf steekt ook in op slimme klimaatadaptatie. Met natuurlijke buffers maak je gebruik van natuurlijke processen om onze leefomgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en deze te beperken. Tegelijkertijd geef je natuur een duwtje in de rug. Zo blijft onze omgeving niet alleen veilig, maar ook mooi en gezond. Om de kansen van klimaatadaptatie actief onder de aandacht te brengen, stelden we klimaatambassadeurs aan.

Dit kun jij doen

Jij kunt ons helpen om jouw provincie mooier en duurzamer te maken. Kijk hier hoe je dat doet!

Tags:

Vragen of tips?