Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuur en landbouw, allebei heel groen zou je zeggen. Zeker groen, en beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Twee derde van ons land is landbouwgrond en vormt ook het leefgebied van een groot aantal dier- en plantsoorten. Maar we hebben zichtbaar en onzichtbaar grote problemen. De huidige landbouw is het resultaat van decennia beleid waar het vooral ging om hoge productie van goedkoop voedsel, schaalvergroting en intensief grondgebruik. En dit gaat ten koste van de biodiversiteit. Het aantal planten en dieren neemt in rap tempo af. De soortenrijkdom bepaalt uiteindelijk onze kwaliteit van leven: gezonde bodem, lucht en gezond water is cruciaal voor mensen en dieren, in het bijzonder voor insecten, kruiden en boerenlandvogels. De kwaliteit van voedsel is afhankelijk van de staat van de bodem, lucht en het water. Dat zien telers ook in en ze voelen de urgentie om het systeem te veranderen.

Nieuwe verdienmodellen

Het is tijd voor nieuwe verdienmodellen op de agrarische bedrijven om het aantrekkelijk te maken om natuurinclusief te ondernemen. In 2018 publiceerde de regering de LNV-visie waarin een nieuw toekomstbestendig systeem van voedselproductie werd geïntroduceerd. Een systeem met een combinatie van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw dat genoeg voedsel produceert én dat positief bijdraagt aan natuur, landschap en klimaat.

Het complete plaatje

Het gaat in deze transitie in de landbouw om het complete plaatje; alle betrokken partijen van a tot z moeten hun kennis en krachten bundelen en hun inzet tonen. Het groene onderwijs focust op kringloop-natuurinclusief, de maatschappij geeft een groen signaal af naar onder andere leveranciers, supermarkten en banken door waarde te hechten aan ‘eerlijk’ geteelde producten en boeren die investeren in een duurzame bedrijfsvoering krijgen een goede prijs voor hun producten. Kortom, de hele keten draagt verantwoordelijkheid.

Balans tussen biodiversiteit en landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk onderdeel van dat toekomstbestendige landbouwsysteem en betekent dat er een goede balans is tussen biodiversiteit en landbouw. Landbouwgronden hebben een gezonde bodem nodig, rijk aan organische stof en vol bodemleven. Dat vraagt om aantrekkelijke, vitale en streekeigen landschappen. Daarin moet de biodiversiteit floreren, met onder andere volop insecten, bloeiende kruiden en boerenlandvogels. Zeeland is bij uitstek een landbouw provincie. Enerzijds dus een uitdaging om daarin die balans weer terug te vinden. Anderzijds hebben we, juist door het grote areaal aan landbouwgrond in onze regio, ook volop kansen om die landbouw natuurinclusief te maken. Kortom: op naar gezonde Zeeuwse voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen waar we als Zeeuwen trots op mogen zijn.

Natuurinclusieve landbouw en ZMf

De Natuur en Milieufederaties werken in 12 provincies samen met agrariërs die natuurinclusieve landbouw in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, faciliteren, verbinden en geven richting. Zo heeft ZMf een inspiratiebijeenkomst georganiseerd over natuurinclusieve landbouw. Met deze bijeenkomst brachten we partijen, waaronder telers, natuurorganisaties, ecologen en overheid, bij elkaar om kennis en ervaring te bundelen en zo samen te verkennen welke mogelijkheden we hebben om concrete stappen te zetten op het gebied van natuurinclusieve landbouw in Zeeland. Daarnaast promoten we de samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties, zoals het succesvolle Akkervogelproject van Het Zeeuwse Landschap en landbouwers op Schouwen-Duiveland. De Natuur en Milieufederaties hebben veel praktijkvoorbeelden van natuurinclusieve landbouw. We werken aan de opzet van een living lab; een samenwerking met de landbouw om natuurinclusieve landbouw (m.n. strokenteelt) in de praktijk te gaan brengen.

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om natuurinclusieve landbouw in Zeeland verder uit te bouwen? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

Tags:

Vragen of tips? Neem contact op!

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw