Stichting Kustbroedvogelfonds

Stichting Kustbroedvogelfonds

Het grootste en meest dynamische natuurgebied van Nederland en natuurlijk van Zeeland is onze kuststrook. De combinatie van duinen, dijken, zee en strand, tweemaal daags bewerkt door het getij, trekt niet voor niets zoveel recreanten. Eigenlijk is het nog niet zo lang geleden dat deze gebieden ongerept en ongestoord beschikbaar waren voor vogels. Soorten als grote stern, visdief, dwergstern, bontbekplevier, strandplevier, zwartkopmeeuw en kluut, allemaal afhankelijk van schaars begroeide plaatsen om tot broeden te komen. Door verschillende oorzaken staan deze broedgebieden echter al langere tijd onder druk.

De Stichting Kustbroedvogelfonds is in 2014 opgericht om het herstel en de ontwikkeling van geschikte kustbroedvogelgebieden in het Deltagebied voor te bereiden, te (mede)-financieren en te realiseren.

Samen met terreinbeheerders, overheden en vrijwilligers wil de stichting bestaande broedgebieden optimaliseren en nieuwe creëren. Dit kan bijvoorbeeld door het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek, het verwijderen van vegetatie, het aanbrengen van een (nieuwe) schelpenlaag of de aanleg van broedvogeleilanden.

In samenspraak met Nauticparts BV in Brielle heeft het Kustbroedvogelfonds in 2015 een drijvend broedvogeleiland ontwikkeld. Dit eiland, dat we ‘Sterre’ hebben genoemd, een andere naam voor de visdief, bestaat uit gekoppelde kunststofelementen van 0,5 bij 1 m. Met deze elementen kunnen eilanden worden samengesteld van verschillende oppervlakte. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas, om te voorkomen dat de visdiefjongen van het eiland vallen. Op het eiland is waterdoorlatend worteldoek aangebracht, met daarover een laag grind en kokkelschelpen. Hiermee ontstaat voor visdieven een gunstig broedbiotoop. Verspreid over het eiland liggen stukken rioolpijp, zodat de jonge visdieven bescherming kunnen vinden tegen de zon en vijanden zoals roofvogels. Ankers houden het eiland op zijn plaats.

De afgelopen jaren zijn er drie Sterre broedvogeleilanden in Zeeland gerealiseerd: in de Inlaag Oesterput op Noord-Beveland (120 m2), in de Inlaag Neeltje Jans (150 m2) en in een waterberging van DOW Terneuzen (200 m2). Alle drie de eilanden zijn zeer succesvol. Vele tientallen paar visdieven hebben inmiddels de eilanden weten te vinden en zijn hier tot broeden gekomen.

Het succes smaakt naar meer. Er zijn dan ook plannen om in, maar zeker ook buiten Zeeland meerdere broedvogeleilanden aan te leggen. Het ontwerp staat vast, alleen de oppervlakte en de verankering dienen bepaald te worden. Dit maakt dat snel een eiland gerealiseerd kan worden.

U kunt hier de folder van Stichting Kustbroedvogel Fonds downloaden.