ZMf in beroep tegen bestemmingsplan Camping de Oase in Renesse

ZMf in beroep tegen bestemmingsplan Camping de Oase in Renesse

ZMf is samen met Stichting Duinbehoud en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan ‘Camping de Oase’. Het bestemmingsplan biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor een groot aantal permanente standplaatsen. ZMf vreest dat de ontwikkeling negatieve impact heeft op de Kop van Schouwen, een stikstofgevoelig duingebied en Natura 2000-gebied.

26 maart 2024

Na de herinrichting bestaat de camping volledig uit permanente standplaatsen, die jaarrond in gebruik kunnen zijn. De camping zal bestaan uit maximaal 589 recreatieverblijven, waarvan 39 kampeerhuisjes en 550 stacaravans. Dat betekent een toename van jaarrond recreatie en een toename van verstoring van natuur. ZMf maakt zich zorgen over de verstening van de Zeeuwse kust, waarvan dit plan een voorbeeld is.

Natura 2000

Camping De Oase ligt dicht bij de Natura 2000-gebieden van Kop van Schouwen, Grevelingen en Oosterschelde. Kop van Schouwen ligt nog geen kilometer van het plangebied. Omdat het hier gaat om een omvangrijke herontwikkeling, gaat onze zorg uit naar de stikstofsituatie ter bescherming van de natuurwaarden en de biodiversiteit van de nabijgelegen natuurgebieden.

Hinder en verstoring

In het bestemmingsplan zitten een aantal punten die maken dat ZMf in beroep gaat. Het gaat om het bebouwd oppervlak, dat volgens ZMf te groot is. De stikstof berekening roept bij ons vragen op. Voor het plan wordt intern gesaldeerd met mestaanwending, wat volgens ZMf niet mogelijk is. Daarnaast is de enige eis voor de standplaatsen dat ze niet permanent op een aardgas/propaan net mogen worden aangesloten. Andere stikstofemissie veroorzakende brandstoffen zijn niet verboden. Omdat dit plan één van de vele plannen is op de Kop van Schouwen, ontbreekt volgens ZMf een onderzoek naar de optelsom van gevolgen van al deze plannen. We denken aan verkeershinder door de vele verkeersbewegingen van campinggasten, samenloop met bouwverkeer, geluidshinder en verstoring van Natura-2000 door menselijke activiteiten.

Beroepschrift bij Raad van State

ZMf, Duinbehoud en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland hebben een beroepschrift ingediend bij de Raad van State en zijn in afwachting van de verdere procedure.

Tags: