ZMf herkent zich niet in berichtgeving over RES

ZMf herkent zich niet in berichtgeving over RES

Onlangs is de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES) gepubliceerd. In de RES staan de keuzes die we in Zeeland maken op het gebied van energiebesparing, duurzame opwekking van elektriciteit, de soorten warmtebronnen, opslag en transport van elektriciteit, de inzet van waterstof en duurzame oplossingen voor mobiliteit. ZMf heeft samen met overheden en veel (belangen)organisaties intensief en constructief meegewerkt aan het tot stand komen van de RES. Een geslaagde missie, waarbij alle mogelijkheden voor de realisatie van de energietransitie zijn verkend. Daarom herkent ZMf zich niet in de recente berichtgeving over de RES.​

27 maart 2020

Kerncentrale langer open?

De Zeeuwse media besteedde met name aandacht aan het hoofdstuk over de kerncentrale in Borssele. De suggestie werd gewekt dat alle Zeeuwse partijen positief staan tegenover het langer openhouden van de kerncentrale in Zeeland. Echter, de RES stelt slechts dat, mocht kernenergie een rol blijven spelen in de toekomst, er eerst inzichtelijk moet worden gemaakt of het eigenlijk wel mogelijk is om de levensduur van de centrale te verlengen, wat hiervoor nodig is en wat hiervan de risico’s zijn. Als ZMf hebben we in het proces nadrukkelijk aangeven dat we kernenergie geen duurzame optie vinden en dat we een verouderde kerncentrale niet langer open willen houden dan strikt noodzakelijk. ZMf ziet kernenergie binnen het scala aan technieken voor energieopwekking als laatste optie. Voor ZMf ligt de nadruk op de realisatie van duurzame energie.

De RES in alle volledigheid

In de RES zijn veel maatregelen besproken die in de pers onderbelicht of onbesproken zijn gebleven. Zo stelt de strategie dat er veel belang moet worden gehecht aan vermindering van de energievraag door isolatie van gebouwen, maar ook door het optimaliseren van apparatuur en bedrijfsprocessen, verduurzaming van het energieaanbod en toepassing van duurzame installaties en producten. Aan deze kansen voor Zeeland om, met de voeten in de klei, maar snel en efficiënt te gaan verduurzamen, werd wat ZMf betreft in de berichtgeving onvoldoende aandacht gegeven.

Verduurzaming elektriciteitsproductie

Met de verduurzaming van de elektriciteitsproductie wordt een aanzienlijk deel van de energie, tenminste 11PJ, in 2030 gerealiseerd door wind, zon en water. Dit komt overeen met het huidige totale elektriciteitsverbruik in Zeeland. Wind- en zonne-energie zijn minder milieubelastend en helpen op een duurzame manier de CO2 uitstoot sterk terug te dringen. Een doelstelling uit de RES waar we als ZMf helemaal achter staan.

Mobiliteit

Wat betreft mobiliteit moet Zeeland de handen nog uit de mouwen steken. Verduurzaming van de transportsector is nodig! Er wordt, nu nog op beperkte schaal, een begin gemaakt met de inzet van duurzamere alternatieven en elektrische leenauto’s voor personenvervoer. Daarvoor, en voor de groeiende groep elektrisch rijdende toeristen, is nu nog geen Zeeland-dekkende laadinfrastructuur. Ook biedt het huidige OV-netwerk nog lang niet altijd een duurzaam alternatief.

Rekening houden met natuur, landschap en leefomgeving

Naast dat ZMf heeft meegewerkt aan het uitstippelen van de energietransitie voor Zeeland, hebben we ook belangrijke andere thema’s voor Zeeland niet uit het oog verloren. ZMf heeft er onder andere voor gezorgd dat er in de RES aandacht is voor burgerparticipatie en lokaal eigendom, zodat burgers mee kunnen profiteren van de energietransitie. Ook hebben we gevraagd nadrukkelijk rekening te houden met natuur en landschap en om de Constructieve Zonneladder toe te passen, een richtlijn voor inpassing van zonneparken in het landschap. Daarnaast heeft ZMf nadrukkelijk gevraagd om de sectoren Industrie en Landbouw met een eigen RES-tafel te organiseren. Deze sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in Zeeland en hebben daarmee een significant grote impact op onze regio. De RES houdt expliciet rekening met landschappelijke kwaliteiten, biodiversiteit en het behoud van een prettige leefomgeving als het gaat om het inpassen van duurzame energieprojecten. In Zeeland wordt voor windenergie een concentratiebeleid met aangewezen locaties gevoerd.

Optimistisch over RES

ZMf volgt de ontwikkelingen en de gemeenten, die uitvoering gaan geven aan het beleid, uiteraard op de voet. Wij zijn optimistisch over de uitkomst en de uitvoering van de RES. Zeeland kan en moet ermee aan de slag!

 

Bron afbeeldingen: pzc.nl en omroepzeeland.nl

Tags:

Meer weten?