Zeeuwse Omgevingsvisie moet duidelijkere keuzes maken voor klimaat en natuur

Zeeuwse Omgevingsvisie moet duidelijkere keuzes maken voor klimaat en natuur

Momenteel ligt de Zeeuwse Omgevingsvisie in concept klaar. Staatsbosbeheer, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Zeeland, IVN Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en ZMf zijn intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan. Nu kan de achterban van alle betrokken partijen, middels een achterbanraadpleging, haar mening geven.

13 april 2021

Iedereen mag meepraten

De Zeeuwse Omgevingsvisie is een groot participatieproject, iedereen kan en mag erover meepraten. Dat is essentieel voor het vinden van draagvlak. In de Zeeuwse Omgevingsvisie worden heel veel belangen behartigd en ambities nagestreefd. De natuurorganisaties zien daarin zaken botsen. Ze vinden dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. De klimaatverandering en de aantasting van de natuur vormen een existentiële bedreiging voor Zeeland, Nederland, Europa en de wereld. Daarom vinden ze dat alle keuzes in de omgevingsvisie direct moeten anticiperen op deze bedreigingen. Iedereen in Zeeland, van inwoner tot bestuurder en industrie zal zijn steentje bij moeten dragen aan een duurzaam en leefbaar Zeeland.

Bedreigingen onderkend

In het concept van de omgevingsvisie worden de grote bedreigingen onderkend. Maar er wordt nog te veel uitgegaan van conventionele manieren van economie bedrijven. Er zijn innovatievere en duurzamere keuzes nodig dan nu doorgaans zijn genoemd om de enorme problemen in de basis aan te pakken. De genoemde natuurorganisaties schreven een brief aan de provincie met daarin de aandachtspunten waarvoor ze vindt dat er in de Zeeuwse Omgevingsvisie duidelijkere keuzes moeten worden gemaakt.

Enquête onder achterban

ZMf en Natuurmonumenten vroegen in een enquête onder hun achterban waar de Zeeuwse Omgevingsvisie volgens haar vooral op zou moeten letten. Ruim 100 respondenten reageerden op uiteenlopende stellingen en vragen. Daaruit kwamen een aantal opmerkelijke uitkomsten naar voren. Respondenten vonden het opvallend vaak belangrijk tot zeer belangrijk dat er balans wordt gezocht in het gebruik van de grote wateren en het landelijk gebied. Ook vindt bijna de helft van de ondervraagden dat de Zeeuwse Kustvisie toegepast moet worden op alle Deltawateren en dat de duisternis in Zeeland behouden moet worden. Een ruime meerderheid vindt dat Zeeland klimaatbestendig moet worden gemaakt door klimaatbuffers aan te leggen en door natuur te combineren met waterveiligheid. In het oog springend is dat 28% aangeeft het belangrijk te vinden dat er sleutelhectares worden ingericht voor robuuste natuur.

Samenvatting resultaten enquête

Hieronder vind je de resultaten van de enquête samengevat. Meer details weten? Bekijk dan de volledige enquête

Naar de enquête

Iets meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan een hoge kwaliteit van wonen in Zeeland belangrijk te vinden. 50% gaf aan de balans in het gebruik van de grote wateren en het landelijk gebied belangrijk tot zeer belangrijk te vinden.

Een ruime meerderheid vindt een duurzame en innovatieve economie van belang.

Bijna driekwart van de ondervraagden vindt het belangrijk tot zeer belangrijk om oplossingen te vinden voor de gevolgen van klimaatverandering en de CO2 crisis.

Een groot deel (35%) van de respondenten gaf aan dat economische en ecologische belangen zodanig zouden moeten worden gecombineerd dat een gezonde Zeeuwse economie samengaat met authentiek landschap en mooie natuur, 32% wil dat natuur en landschap op nummer 1 staat en dat alle andere belangen zich hiernaar schikken.

Als het om visserij en landbouw gaat kiest 43% het liefst voor forse investeringen in sterke natuur, een robuust en compleet landschap, zodat risicovolle milieufactoren er geen vat op hebben.

Om Zeeland leefbaar te houden en interessant voor de recreatie zegt de grootste groep (45%) dat de Zeeuwse Kustvisie leidend moet zijn voor heel Zeeland, inclusief de Deltawateren.

Om een prettige leefomgeving te behouden geeft 38% aan dat het belangrijk is te investeren in groen in de bebouwde omgeving, 35% wil dat er ingezet wordt op goede overgangen van bebouwd naar landelijk gebied.

Een goed vestigingsklimaat in Zeeland is afhankelijk van de bereikbaarheid. Volgens 43% moet er ingezet worden op goed lokaal en regionaal openbaar vervoer tussen dorpen en steden, 30% ziet daarin een rol voor slimme innovatieve mobiliteit door oplaadpunten, e-infrastructuur en zelfrijdende auto’s.

De kwaliteit van lucht, stilte, water, veiligheid en bodem in Zeeland moet nog verder worden verbeterd: 40% wil dat de duisternis in de provincie wordt beschermd, 29% vindt dat er moet worden gewerkt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De staat van instandhouding van soorten en habitats van buitendijkse gebieden en delen van de duinen is matig tot zeer slecht: 31% vindt dat economische groei alleen mogelijk moet zijn als de biodiversiteit een plus krijgt en die duurzame bescherming heeft, 28% is voor een harde aanpak van oorzaken (bv stikstofdepositie) door bedrijven op te kopen voor sleutelhectares, desnoods met onteigening.

Zeeland moet klimaatbestendig worden: Een ruime meerderheid (67%) vindt dat dit moet door klimaatbuffers aan te leggen en door natuur te combineren met waterveiligheid.

Voor de Zeeuwse vindt 37% het belangrijkst dat Zeeland vrijwel geen CO2 en andere broeikasgassen meer uit en dat industrie, mobiliteit, verwarming en elektriciteitsproductie nagenoeg fossielvrij en/of CO2 vrij zijn, 28% vindt het het meest belangrijk dat Zeeland een circulaire economie heeft.

Bescherming van de natuur en klimaatbestendigheid van onze provincie werden over het geheel gezien als het meest belangrijk geclassificeerd.

Brief aan Provincie Zeeland

Lees ook de brief over de Zeeuwse Omgevingsvisie aan Provincie Zeeland >>>

Tags: