Voorwaarts met de RES

Voorwaarts met de RES!

Het lijkt nog verre toekomst, 2050. Maar tegen die tijd wil Zeeland CO2 neutraal zijn. En in de tussentijd is er nog heel veel werk aan de winkel. In de Zeeuwse RES, de Regionale Energie Strategie, staan de afspraken die we in Zeeland met elkaar maken zodat we in 2050 in een klimaat neutrale provincie leven.

17 september 2020

In de afgelopen jaren is er met heel veel partijen, waaronder ook ZMf en Zeeuwind, gekeken naar wat die afspraken precies moeten zijn. ZMf en Zeeuwind merkten dat er belangrijke onderwerpen, zoals verduurzaming van landbouw, industrie en scheepvaart, burgerparticipatie en goede inpassing van hernieuwbare energie in het landschap, onderbelicht bleven en hebben deze, samen met andere partijen, met succes in de plannen weten te laten opnemen. Nu is de RES gebruiksklaar en hoewel ZMf en Zeeuwind zeker ook nog kritiek hebben op bepaalde punten ervan, vinden ze dat de strategie meer dan voldoende aanknopingspunten biedt om direct mee aan de slag te kunnen. Want dat is heel erg nodig. We kunnen het onszelf namelijk niet meer veroorloven om nog langer te wachten met het zetten van grote groene stappen.

Grote sectoren niet vergeten

Zeeland is een echte landbouwprovincie. En ze heeft grote havens en industrieterreinen. Sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn en die volgens ZMf en Zeeuwind dus extra aandacht moeten krijgen in de verduurzamingsslag. Juist door hun omvang is daar een groot verschil te maken. Verduurzamen moeten we met z’n allen doen. Ook de burgers zijn aan zet. Dat willen ze ook, weten ZMf en Zeeuwind. Maar ze willen mee kunnen denken over de manier waarop en het is belangrijk dat ze meeprofiteren van groene investeringen, bijvoorbeeld uit collectieve zonne- of windparken. ZMf en Zeeuwind pleitten dan ook voor burgerparticipatie en minimaal 50% lokaal eigendom in de RES.
Dat we hernieuwbare energie zullen moeten inpassen in het landschap is een feit. Want klimaatverandering zoals die zich in het huidige tempo voltrekt is een groot gevaar. Dat moeten we tegengaan door belangrijke stappen te zetten. Zo moeten we met grote haast af van fossiele brandstoffen. De transitie naar hernieuwbare energie kan dus niet snel genoeg gaan. Wel is de manier waarop een punt van extra aandacht, vinden ZMf en Zeeuwind. Klakkeloos overal zonneparken neerleggen, waarbij voorbij wordt gegaan aan natuur, biodiversiteit en omwonenden is niet goed én niet slim. In de constructieve zonneladder, die ook is opgenomen in de RES, geeft ZMf, namens de landelijke Natuur en Milieufederatie, richtlijnen om op een verantwoorde en esthetische manier zonne-energie een plek te geven in onze leefomgeving. Ook organiseerde ze een masterclass over hoe je kansen voor natuur kan meenemen bij de aanleg van een zonnepark.

Kritisch blijven

ZMf en Zeeuwind zijn in de ontwikkelingsfase van de RES opbouwend kritisch geweest en ook in de verdere uitrol ervan blijven ze alert. De plannen kunnen nog ambitieuzer en we moeten vooral snel aan de slag met het uitvoeringsprogramma. Ook met het punt van kernenergie in de RES hebben ZMf en Zeeuwind grote moeite. Ze kunnen zich er niet in vinden dat kernenergie daarin nog altijd als een slag om de arm wordt gehouden in de energietransitie. Kernenergie is in wezen geen fundamenteel goede oplossing voor energieopwekking, het heeft, zeker met de verouderde centrale in Borsele, grote risico’s voor de veiligheid, is vervuilend in de gebieden waar grondstoffen gewonnen worden en radioactief afval opgeslagen wordt en is bovendien heel duur. Een volledige overstap naar duurzame bronnen is realistisch, we moeten er vol voor durven gaan, vinden ZMf en Zeeuwind.

Ook zouden ze graag zien dat de RES een breed maatschappelijk gedragen beleid wordt en niet, zoals nu, nog vooral alleen een overheidsstuk. De RES gaat ons allemaal aan, we zullen allemaal ons steentje eraan bij moeten dragen. Dat kan alleen als de RES in de hele samenleving opgepakt wordt.

Voorwaarts

Toch zijn ZMf en Zeeuwind blij dat de RES er nu is. Met deze afspraken zetten we een grote stap voorwaarts in de goede richting naar 2050. Het is nu zaak om die met z’n allen actief op te gaan pakken en uit te voeren. En ondertussen werken we verder aan de uitrol en kunnen we gaandeweg het proces blijven versnellen. Niet pas morgen, maar vandaag!

 

Tags: