Krammer Volkerak zoet of zout: geen overhaaste beslissing

10 oktober 2019

Krammer Volkerak zoet of zout: geen overhaaste beslissing

Het Krammer Volkerak ligt op de grens van Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland. Vóór de Deltawerken in 1987 stond het gebied in directe verbinding met de zee en rivieren. Het was een gebied met brak getijdenwater met estuariene natuur. Door de afsluiting met onder meer de Philipsdam werd het gebied een zoetwatergebied, zonder stroming en tij. De kwaliteit van het gebied ging hierdoor achteruit.

Langzaam herstel en afwijzing plan zout Krammer Volkerak

In de afgelopen jaren is de ecologische kwaliteit van het Krammer Volkerak verbeterd en heeft het zich ontwikkeld tot een belangrijk gebied voor allerlei soorten vogels. Om de ecologische waterkwaliteit van het Krammer Volkerak op de lange termijn te behouden, heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat voor het Krammer Volkerak een plan opgesteld, de Visie Krammer Volkerak met het voorstel het water opnieuw zout te maken. De organisaties verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk hebben dit plan afgewezen, omdat er met dit plan niet wordt beoogd de natuur direct te verbeteren. Het plan van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat levert dan ook geen natuurwinst op, wat wel zou moeten voor zo’n belangrijk natuurgebied.

ZOUT of ZOET

Het huidige kabinet heeft wel middelen vrijgemaakt om de natuur in onze Delta te  verbeteren in de Programmatische Aanpak Grote Wateren. De vraag die nu voorligt is of de natuur gebaat is bij een doorontwikkeling van een zoet systeem of bij een omslag naar een zout Krammer Volkerak.

De samenwerkende natuurorganisaties vinden het noodzakelijk om eerst onderzoek te doen naar de toekomst van het Krammer Volkerak en welke onzekerheden en opties er zijn. Er moet worden gestreefd naar een stabiele ecologische situatie in het Krammer Volkerak waarbij diverse factoren in acht worden genomen waaronder ook de effecten van klimaatverandering, zoals de impact van een grillige toevoer van rivierwater en toenemende verzilting.

Om bovengenoemde redenen is de Coalitie Delta Natuurlijk van mening dat eerst een studie gedaan moet worden en met alle betrokkenen samengewerkt moet worden om de juiste feiten op tafel te krijgen.

Brief aan de minister

Coalitie Delta Natuurlijk heeft middels een brief aan minister Van Nieuwenhuizen deze visie voorgelegd. Door natuurwaarden mee te nemen in de overwegingen voor zoet en zout in het Krammer Volkerak, krijg je een afgewogen beeld en kan een eerste natuurherstelplan worden gerealiseerd. En dat herstel is nog altijd hard nodig. De brief is hier te lezen.

De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf.

Foto: Wilco Jacobussen

Tags: