Vergunning Wet Natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

Vergunning Wet Natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

Zes natuurorganisaties hebben op 14 september een zienswijze bij gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet Natuurbescherming voor het project Brouwerseiland. De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen. Dit zijn allemaal beschermde Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 augustus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een dergelijke vergunning te weigeren. De reden hiervoor is eveneens een te hoge stikstofuitstoot tijdens de vier jaar durende bouw en het daarna in bedrijf zijn van dit zeer omvangrijke vakantiepark.

21 september 2020

In hun zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat er door de realisatie van Brouwerseiland zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag. Dit bleek na bestudering van de duizenden pagina’s tellende rapporten die adviesbureaus de afgelopen vijftien maanden in opdracht van Brouwerseiland BV geproduceerd hebben.

Onjuiste conclusies

Op het eerste gezicht lijken die rapporten, van gerenommeerde adviesbureaus, kundig en indrukwekkend. Echter, bij nadere beschouwing blijken conclusies daarin niet allemaal op de juiste gegevens gebaseerd te zijn. Als je rekent met de juiste gegevens en de berekening correct wordt uitgevoerd, voor bijvoorbeeld het zandtransport vanuit de Noordzee, het (vracht)autoverkeer van de bouwvakkers en naderhand het autoverkeer van gebruikers van het park, zal de totale stikstof-uitstoot van dit project veel hoger uitkomen dan in de rapporten beweerd wordt.

Droombeeld

Er wordt in de rapporten over Brouwerseiland een toekomstbeeld geschetst van een vakantiepark met ‘zero emission’. Misschien dat in de (verre) toekomst een park met weinig tot geen uitstoot haalbaar wordt, maar vooralsnog is het bouwen en exploiteren van een dergelijk groot park zonder emissie echt nog een droombeeld. Vergunningen voor zo’n omvangrijk bouwproject kunnen alleen gebaseerd zijn op actuele zekerheden en reële feiten. Het is dan ook uitgesloten dat een natuurvergunning voor dit project verleend kan worden.

 

Deze zienswijze is ingediend door: Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, Duinbehoud, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.

Tags: