Uitspraak Raad van State: Rillandse geitenhouder mag niet uitbreiden

Uitspraak Raad van State: Rillandse geitenhouder mag niet uitbreiden

Tien jaar geleden, op 20 november 2014, ontving Gemeente Reimerswaal een vergunningsaanvraag voor uitbreiding van een geitenhouderij bij Rilland. Het bedrijf wilde toen uitbreiden naar 1925 geiten. In mei 2016 verleende het College van B en W van Reimerswaal deze omgevingsvergunning. ZMf tekende hier toen meteen een bezwaarprocedure tegen aan, samen met een aantal Brabantse natuurorganisaties. Op 8 mei 2024, en drie gerechtelijke procedures verder, oordeelde de Raad van State dat de uitbreiding van de geitenhouderij niet kan doorgaan. ZMf werd in alle gerechtelijke procedures door de rechter in het gelijk gesteld.  

23 mei 2024

In deze jarenlange juridische strijd draaide het voornamelijk om de stikstofuitstoot en de grondgebondenheid. Een veebedrijf is grondgebonden als alle geproduceerde mest op het eigen bedrijf of op de grond van een collega in een (regionaal) samenwerkingsverband wordt gebruikt om daarmee de mestkringloop te sluiten. Verder komt bij een grondgebonden bedrijf het voer voor het vee grotendeels van het land van de boer zelf.

Onjuiste berekening

Op 8 mei 2024 stelde de Raad van State dat de geitenhouder zijn exploitatieplan voldoende heeft aangepast en nu wel voldeed aan de voorwaarden van grondgebondenheid. Voorheen was dat niet het geval. Toch oordeelde de hoogste bestuursrechter ook dat de gehanteerde berekening van de interne saldering van stikstofemissies van de geitenhouderij niet correct is. De ammoniak(stikstof)rechten van de 700 varkens van de naastgelegen veehouderij mogen niet, zoals het plan was van de geitenhouderij, gebruikt worden voor uitbreiding van het aantal geiten.

Raad van State wijst intentie overhevelen stikstofrechten af

Voorheen zaten er twee veehouderijen, een vleesstierenhouderij en een varkenshouderij, naast elkaar in het buitengebied van Rilland, dichtbij de provinciegrens met Noord-Brabant. Volgens de initiatiefnemer voor de uitbreiding van de geitenhouderij werden beide bedrijven al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw door familieleden gerund. Daarnaast werden er documenten overlegd waaruit had moet blijken dat de varkenshouderij en voormalige vleesstierenhouderij (nu geitenhouderij) al jaren één bedrijf vormen. Maar de Raad van State wijst dit af. Er bestond weliswaar al in 2009 de intentie om de varkensrechten naar de vleesstierenhouderij over te hevelen voor het opzetten van een melkgeitenhouderij. Maar de gemeente Reimerswaal heeft dat nooit in een concreet besluit vastgelegd. Wegens het ontbreken van een besluitdocument van de gemeente Reimerswaal is er ook geen juiste beoordeling gemaakt van de vraag of het project leidt tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, o.a. de nabijgelegen Brabantse Wal.

ZMf blijft kritisch

De rechter heeft het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal om een omgevingsvergunning te verstrekken aan de geitenhouderij, vernietigd. Uitbreiding van de geitenhouderij kan alleen door officiële stikstofrechten op te kopen. Ook dan zal er door Gemeente Reimerswaal weer een omgevingsvergunning moeten worden verstrekt. In dat geval zal ZMf die vergunning weer kritisch beoordelen.

 

 

Tags: