Geen aandacht voor natuur bij locatiekeuze nieuwe kerncentrales

Geen aandacht voor natuur bij locatiekeuze nieuwe kerncentrales

Het kabinet heeft Borssele aangewezen als voorkeurslocatie voor de twee nieuwe kerncentrales. ZMf diende haar reactie in in een ruimtelijke verkenning die aan de bouwplannen vooraf moet gaan. Daarin vraagt het ministerie aan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen om mee te denken. ZMf sprak haar verbazing uit over het feit dat bij de afwegingscriteria voor de locatiekeuze geen aandacht is voor ecologische criteria.

25 april 2024

Slimmere keuzes dan kernenergie

Volgens het kabinet is er voor kernenergie een waardevolle rol weggelegd in de toekomstige energiemix. ZMf denkt dat er slimmere keuzes zijn dan kernenergie. Efficiënter omgaan met energie, een praktisch ingericht energienetwerk en besparen staan voorop. Daarna kiezen voor vormen van energie die duurzaam zijn en hernieuwbaar. Kernenergie is duur, gevaarlijk en de bouw van nieuwe kerncentrales kost te veel tijd.

Ruimtelijke procedure

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met een ruimtelijke procedure voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales. Het ministerie heeft burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uitgenodigd om hierin mee te denken. ZMf maakte gebruik van die mogelijkheid.

Geen rekening gehouden met kwetsbare ecologie

ZMf heeft in haar reactie opgemerkt dat bij de overwegingen voor een locatie voor kerncentrales er geen rekening wordt gehouden met het mijden van kwetsbare en ecologisch waardevolle gebieden. Ook vanuit ecologische oogpunt vinden wij de locatie in Borssele niet geschikt voor nóg meer kerncentrales. Borssele is gelegen aan de Westerschelde. Dit Natura 2000-gebied is een estuarium met een unieke dynamische natuur met een internationaal belang. De Westerschelde vormt de basis van ons maritieme ecosysteem en is een bron van leven voor mens en natuur. Helaas gaat er veel mis met deze rivier. We gebruiken haar, vervuilen haar en putten haar uit. De nieuwbouw van twee kerncentrales zal de druk op dit onmisbare water nog verder vergroten en de natuur en het ecosysteem nog meer schaden. Het realiseren van een tracé voor koelwater is een directe aantasting van de unieke dynamische natuur in het gebied. De enorme warmte-energie die vrijkomt bij koeling van de centrales kan en mag niet op de natuur van de Westerschelde worden afgewenteld.

Locatie Maasvlakte ook geen goed idee

Wat voor de locatie ‘Borssele’ geldt, geldt in zekere mate ook voor locatie ‘Maasvlakte I’. Ook de Maasvlakte ligt aan een Natura 2000-water, de Voordelta. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren (zout), intergetijdengebied en stranden. Dit vormt een relatief beschutte overgangszone tussen de (voormalige) estuaria en volle zee. ZMf heeft daarom niet alleen bedenkingen bij de locatie ‘Borssele’ geuit, maar ook bij de locatie ‘Maasvlakte I’.

Doet onze mening er wel toe?

Naast de locatiekeuze hebben we ook de manier waarop de inwoners van Zeeland mee mogen doen in het proces bekritiseerd. Het voorstel tot participatie lijkt volledig, maar doet de mening van de Zeeuwse inwoners er wel echt toe? De pap lijkt namelijk al gestort. Het kabinet heeft besloten de huidige kerncentrale in Borssele langer open te houden en daarnaast wil men een tweede en derde kerncentrale laten bouwen. Hierover heeft het kabinet de mening van de omwonenden niet gevraagd. Met de Borselse Voorwaarden Groep, bestaande uit gelote inwoners, vertegenwoordigers van de dorpsraden en lokale experts, is gewerkt aan het stellen van voorwaarden voor de eventuele komst van 9 (!) grootschalige energieprojecten in Zeeland. Uiteindelijk heeft de Borselse Voorwaarden Groep 39 voorwaarden vastgesteld, die onderverdeeld zijn in 10 thema’s. Er is hier echter geen sprake van bindende voorwaarden in de zin van beperkende bepalingen. Men kan in dit geval beter spreken van vrijblijvende wensen en adviezen van de omwonenden.

Honderden ideeën en oplossingen

Er zijn honderden ideeën en oplossingen ingebracht vanuit de Zeeuwse samenleving. Een projectteam gaat deze inventariseren en beoordelen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van een participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Wat er uiteindelijk van alle ingebrachte punten terug te zien zal zijn, moet nog blijken.

Tags: