Besluit tot uitbreiding kleinschalig kamperen ondermijnt participatieprocessen, samenwerking en waarden Zeeuwse Kustvisie

Besluit tot uitbreiding kleinschalig kamperen ondermijnt participatieprocessen, samenwerking en waarden Zeeuwse Kustvisie

Het maximaal aantal plaatsen voor mini-campings wordt verhoogd van 25 naar 35 eenheden. Dat heeft een meerderheid van Provinciale Staten onlangs besloten. HISWA-RECRON, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap en ZMf vinden dat met het besluit de samenwerking en de waarden van de kustvisie worden ondermijnd. Zij roepen Provinciale Staten daarom op om het besluit aan te passen.

30 november 2022

Zeeland is een echt vakantieland, daar genieten heel veel mensen van. Maar de druk vanuit het toerisme op onze regio wordt steeds groter en veel inwoners vinden dat er een grens is bereikt. De natuur en het open landschap komen hierdoor steeds verder in het gedrang. Het verstrekkende besluit, dat ‘even snel’ genomen lijkt te zijn, heeft bovendien nu alleen betrekking op mini-campings. De afweging die bij het besluit is gemaakt lijkt te eenzijdig en onvolledig stellen HISWA/RECRON, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap en ZMf. Ze vinden het dan ook onlogisch en onverstandig om alleen dit deel van het verblijfstoerismefors te laten groeien. En dat terwijl andere aanbieders van verblijfsrecreatie gebonden zijn aanstrakke regels, die aanpassing of uitbreidingmoeilijk of soms onmogelijk maken. Bovendien gaat het onderscheidend kleinschalig karakter van mini-camping verloren.

Noodzaak voor uitbreiding onvoldoende aangetoond

De noodzaak om het kleinschalig kamperen verder uit te breiden, die aan het besluit ten grondslag zou liggen, is wat HISWA / RECRON, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap en ZMf betreft onvoldoende aangetoond. Ook zijn andere belanghebbende partijen dan de minicampinghouders, zoals maatschappelijke organisaties, niet of nauwelijks gehoord. De uitvoering itbreiding vooral plaatsvindt daar waar de vraag naar kampeerplaatsen het grootst is. Dit zijn ook precies de gebieden die nu al het drukst zijn en waar inwoners van Zeeland de meeste nadelen en overlast ervaren van de vele bezoekers. Uit onderzoek van ZKA dat eerder dit jaar in opdracht van de provincie wordt gedaan, bleek ieder draagvlak voor uitbreiding van het kleinschalig kamperen te ontbreken. De grote vraag is dus: waarom moest dit besluit er onder ‘stoom en kokend water’ perse komen?

Besluit gaat in tegen Zeeuwse Kustvisie

Van 25 naar 35 kampeereenheden betekent dat minicamping-ondernemers hun recreatieterrein volgens de Omgevingsverordening met 40% mogen uitbreiden. Het aantal mini-camping kan ook nog blijven groeien, zonder plafond in aantal en eenheden. Dat is  een zeer onevenwichtige ontwikkeling van de verblijfsrecreatie. Het tegendeel van wat we willen bereiken met de kustvisie en andere participatieprocessen. Dat is niet wenselijk in een provincie waarin de natuur en het open landschap al onder grote druk staat. Niet voor niets is de Zeeuwse Kustvisie er om onze kust te beschermen. In die visie hebben we gezamenlijk afgesproken om zorgvuldig met onze kust om te gaan, haar open en natuurlijk te houden zodat ze van grote waarde kan blijven voor onze provincie; voor de inwoners van Zeeland en ook voor de toeristische sector. Maar met het besluit tot uitbreiding voor minicampings wordt voorbij gegaan aan deze afspraken, ze gaat er zelfs tegenin! De uitbreidingsmogelijkheden voeren de druk op leefbaarheid , het landschap, de natuur en de ecosystemen nog verder op. Nog meer toeristen geeft bovendien nog meer druk op voorzieningen en verhoogt de verkeersdrukte en CO2-uitstoot nog verder. Bij een ingrijpend besluit als dit is het heel belangrijk om verschillende belangen af te wegen. Die van natuur en landschap verdienen wat betreft de natuurorganisaties meer aandacht daarin.

Dringend verzoek tot aanpassing

HISWA / RECRON, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap en ZMf zien voor het besluit tot uitbreiding van minicampings teveel bezwaren en geen noodzaak. Ze doen dan ook een dringend verzoek aan Provinciale Staten om het besluit aan te passen.

Lees de brief die aan Provinciale Staten werd verstuurd.

Tags: