Verantwoording

Statuten
Onze statuten kunt u hier downloaden.

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht over de dienstverlening van de ZMf? Laat het ons weten. Wij handelen uw klacht zo spoedig mogelijk af volgens de klachtenprocedure van de ZMf. De maximale termijn voor beantwoording is twee weken. Wij doen echter ons uiterste best uw klacht binnen een aantal werkdagen af te handelen. Onze klachtenprocedure is opvraagbaar bij het secretariaat van de ZMf (info@zmf.nl of 0118 654180).

Het beleid m.b.t. het verkrijgen van financiële middelen
Deskundigheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn leidende principes voor ZMf. Ons beleid ten aanzien van het verkrijgen van financiële middelen is daarop gebaseerd. We zoeken een bredere, stabiele inkomstenverdeling om die deskundigheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid te borgen.

De gehanteerde fondsenwervingsmethoden

  • De ZMf is een vereniging met leden en lidorganisaties. Leden en lidorganisaties betalen een jaarlijkse contributie aan de vereniging.
  • Jaarlijks ontvangt de ZMf een integrale kostensubsidie van de Provincie Zeeland. De aanvraag van deze subsidie wordt gedurende het jaar voorbereid aan de hand van ons Jaarplan, gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau. De aanvraag voor de integrale kostensubsidie wordt elk jaar vóór 1 november van het volgende boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend. Conform de subsidievoorwaarden doen wij vóór 1 juli van het boekjaar volgend op het jaar van de subsidie verslag van de activiteiten waarvoor de integrale kostensubsidie is aangevraagd.
  • De ZMf is met de 11 andere provinciale milieufederaties verenigd in de landelijke koepel De Natuur en Milieufederaties. Jaarlijks ontvangen De Natuur en Milieufederaties als  goede doelen organisatie een bijdrage van de Postcode Loterij. De loterij schenkt de helft van de opbrengen aan goede doelen. De donaties worden elk jaar bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. In 2017 ontvingen de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties een cheque van 2,25 miljoen euro.
  • De ZMf vervult een coördinerende rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de provincie Zeeland en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. De coördinerende werkzaamheden van de ZMf worden besproken op directieniveau en in bilateraal overleg met de afzonderlijke organisaties.
  • Naast deze vaste inkomsten, zijn wij continue op zoek naar andere bronnen. We kijken naar alle relevante subsidieregelingen, samenwerkingsoverkomsten met derden, projectmatige samenwerkingen en andere fondsen. Zo hebben we bijvoorbeeld in de periode 2016-2018 gebruik gemaakt van een Europese subsidieregeling, nl. Interreg.

 De wijze van monitoren en evalueren op projectniveau

  • Elke projectleider is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen projecten en rapporteert doorlopend aan de directeur over de voortgang, indien nodig voorzien van voorstellen om knelpunten op te lossen.
  • Elk kwartaal rapporteert de directeur aan het bestuur van de vereniging over de voortgang van de activiteiten die in het jaarplan zijn vastgelegd. De rapportage is op zowel voortgang ten aanzien van de inhoud als ten aanzien van de financiën.
  • Gedurende het jaar voert de accountants een interim controle uit over de gehele boekhouding van de vereniging.
  • De jaarlijkse controle van de accountant in het voorjaar, met de jaarrekening als product, is de finale controle over het gehele financiële administratie van het achterliggende jaar van de ZMf.

Beleggingsbeleid
De ZMf belegd haar middelen niet.

Beloningsbeleid
Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie.

De ZMf bevordert een organisatiecultuur waarin naast ambitie en gedrevenheid ook zuinigheid, soberheid, vlijt en duurzaamheid leidende principes zijn. Dat er een terughoudend beloningsbeleid gehanteerd wordt blijkt onder andere uit het feit dat voor de directeur, net als de overige medewerkers, de cao Sociaal Werk leidend is. Daarnaast zijn onze toezichthouders vrijwilligers en worden niet betaald.

ZMf verbindt zich aan de Regeling Beloning Goede Doelen voor de beloning van directeuren en leeft deze met een score van 335 voor haar directeur volledig na. Meer informatie over de Regeling Beloning Goede Doelen kunt u hier lezen: www.goededoelen.nl/directiebeloning