Samenwerking

De ZMf werkt samen met andere partijen, zowel landelijk als provinciaal. Soms is deze samenwerking formeel vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. We werken samen met:

Samenwerking regionaal

Lidorganisaties
De ZMf is een koepelorganisatie en vertegenwoordiger voor 26 regionale natuur- en milieugroepen in Zeeland. Met al die groepen is er samenwerking en afstemming. De ZMf organiseert regelmatig thema-en regio-overleggen. De lidorganisaties en individuele leden worden twee maal per jaar voor een ledenvergadering uitgenodigd om plannen en standpunten te bespreken, ook bezoeken we onze leden en lidorganisaties regelmatig in de regio.

Terreinbeherende organisaties
De ZMf heeft daarnaast een nauwe samenwerking met de vier grote terreinbeheerders:

Provincie Zeeland
De Provincie Zeeland is niet alleen onze belangrijkste subsidiënt, maar we voeren ook opdrachten (oftewel prestatieafspraken) voor de provincie uit. Omdat beïnvloeding van het beleid in Zeeland één van onze hoofdtaken is, overleggen we veel over belangrijke kwesties, zoals 380 kV en ruimtelijke ordeningszaken.

Coalitie Delta Natuurlijk
De ZMf coördineert Coalitie Delta Natuurlijk (CDN). In dit samenwerkingsverband van tien natuurorganisaties in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant worden natuurontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta besproken. Gezamenlijk worden adviezen en zienswijzen naar voren gebracht.

Bedrijven
De ZMf werkt samen met bedrijven aan een gezonde Zeeuwse toekomst  waarin volop ruimte is voor industrie en bedrijven die durven te investeren. Zo voeren wij projecten samen met het bedrijfsleven projecten uit rondom zonne-energie, windenergie, biodiversiteit en  de verduurzaming van de Zeeuwse haven en de havenbedrijven. Meer info vindt u in ons portfolio.

Het Zeeuws Klimaatfonds
Onze CO2-uitstoot compenseren wij via het Zeeuws Klimaatfonds.

Samenwerking landelijk

De Natuur en Milieufederaties
Op verschillende terreinen werkt de ZMf samen met de natuur- en milieufederaties uit de andere provincies. Samen vormen wij de Natuur en Milieufederaties. Met elkaar voeren we jaarlijks vele samenwerkingsprojecten uit op het gebied van natuur, milieu en landschap. Ook organisatie, communicatie en financiën zijn samenwerkingsonderwerpen.
Wij werken volgens de richtlijnen in het Handboek van De Natuur en Milieufederaties. De gedragscodes zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de ZMf (info@zmf.nl of 0118 654180).

De Nationale Postcode Loterij
50 procent van de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij wordt verdeeld over meer dan 100 goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur. Dit jaar is dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de loterij een recordbedrag van 328 miljoen euro uitgekeerd. De Natuur- en Milieufederaties horen al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen per jaar 2,25 miljoen euro van de Postcode Loterij: een aanzienlijke bijdrage waar wij ontzettend blij mee zijn.

CBF
ZMf is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.
Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.