Onderzoek naar kansen en bedreigingen van de nieuwe Omgevingswet: Roeien met nieuwe riemen

Onderzoek naar kansen en bedreigingen van de nieuwe Omgevingswet: Roeien met nieuwe riemen

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft namens de Natuur en Milieufederaties samen met Natuur & Milieu onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen van de nieuwe Omgevingswet. Het onderzoeksrapport Roeien met nieuwe riemen is recent gepubliceerd en biedt volop tips en handelingsperspectieven.

16 november 2021

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat dan om bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waaronder de belangrijke Wet Natuurbescherming. Deze nieuwe wet treedt waarschijnlijk op 1 juli 2022 in werking.

Download hier het onderzoeksrapport

Roeien met nieuwe riemen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deden Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland namens de Natuur en Milieufederaties onderzoek naar de kansen en bedreigen van de nieuwe wet voor overheden, natuur- en milieuorganisaties en inwoners.

Het onderzoek ‘Roeien met nieuwe riemen’ inventariseert aan de ene kant (nieuwe) kansen die de Omgevingswet biedt en aan de andere kant brengt het rapport bedreigingen in kaart die de nieuwe wet met zich meebrengen. Daarbij geven de onderzoekers praktische tips en inzichten om kansen te benutten en risico’s te beperken.

Omgevingsplan als kans

Het omgevingsplan vervangt straks het huidige bestemmingsplan. Een kans van de Omgevingswet is dat gemeenten concrete normen voor omgevingskwaliteit (omgevingswaarden) kunnen opnemen in het omgevingsplan. Zo kunnen gemeenten in bepaalde gevallen strengere normen stellen, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit.

Op provinciaal niveau is deze kans er ook, zo kunnen provincies omgevingswaarden opnemen in de omgevingsverordening. Bijvoorbeeld als het gaat om geur, klimaat en duisternis/lichthinder.

Bedreigingen van Omgevingswet

Een bedreiging van de Omgevingswet is het vervallen van de landelijke bouwvergunningplicht, oftewel een voorafgaande toets aan het omgevingsplan. Gemeenteraden bepalen straks zelf of dat nog nodig is.

Om dit risico te beperken, kunnen natuur- en milieuorganisaties en inwoners de gemeente verzoeken om de vergunningplicht in stand te houden.

Webinar Omgevingswet

Op donderdag 2 december van 10:15 uur tot 12:00 uur is er een webinar over de het onderzoeksrapport. In dit webinar wordt het rapport gepresenteerd, daarbij is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden voor webinar

Tags: