Tijdelijke natuur

Steeds meer partijen zien in dat natuur ook op industrie- en bedrijventerreinen een plekje kan krijgen. Het is dan ook goed nieuws dat bedrijven sinds kort de mogelijkheid hebben om braakliggende gronden tijdelijk in te richten als natuurgebied. Zo ontstaat er een pop-up natuurgebiedje: een tijdelijk leefgebied voor planten en dieren. De ZMf is een groot voorstander van deze manier van natuurontwikkeling en benadert actief terreineigenaren om deze mogelijkheid te benutten. Wij bieden ondersteuning bij de ontheffingsaanvraag en leveren samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland inrichting- en beheeradvies voor deze terreinen.

Pilotproject bij Yara
In 2014 hebben we samen met Yara het project 'Tijdelijke natuur' uitgevoerd. Het bedrijfsterrein Yara is ca 1 km2, waarvan een groot deel bestaat uit lege hoeken i.v.m. mogelijke toekomstige bedrijfsuitbreiding.

Resultaten project 'Tijdelijke natuur':

  • Alle braakliggende delen binnen en buiten de fabriekshekken zijn omgezet in tijdelijke natuur.
  • Er zijn tal van maatregelen genomen waarbij niet alleen gekeken is naar de natuurwaarden maar ook het versterken van de belevingswaarde voor de bezoeker en recreant.
  • Maatregelen variëren van het aanleggen van broedlocaties voor vogels en amfibieën tot het aanplanten van fruitbomen en struweel, en ook aangepast maaibeheer. 

Terug in de tijd
Natuurontwikkeling op tijdelijk braakliggende (bedrijven)terreinen was lange tijd een zeer onaantrekkelijke vorm van ruimtelijke invulling. Dit had alles te maken met de Flora- en Faunawet, die een groot aantal zeldzame en kwetsbare planten en dieren beschermt. De vestiging van één zo een soort kon in het verleden al leiden tot het stilleggen van bouwprojecten; de korenwolf, oeverzwaluw en rugstreeppad zijn hierdoor beroemde en beruchte namen geworden.

Om de vestiging van dergelijke soorten te voorkomen, worden terreinen door bedrijven vaak bewust onaantrekkelijk gehouden voor natuurlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door regelmatig te maaien, klepelen, of om te ploegen. Dit terwijl deze terreinen vaak jarenlang niet gebruikt worden en in deze periode juist uitstekend kunnen dienen als groeigebied voor planten en broed-, foerageer- en rustgebied voor dieren.

Van situatie zonder winnaars naar win-win
Om deze situatie zonder winnaars te doorbreken, is het sinds 2011 voor terreineigenaren mogelijk omonder voorwaarden een ontheffing aan te vragen om zo’n tijdelijk natuurgebied aan te leggen. Met deze ontheffing mag een eigenaar op het moment van ingebruikname van het terrein voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding, de beschermde soorten verplaatsen. Voorwaarde is dan wel dat er gedurende de braakliggende periode natuurontwikkeling plaats heeft gevonden. Zo profiteert de natuur zolang het kan, en is de terreineigenaar gevrijwaard van problemen met de Flora- en Faunawet: een absolute win-win situatie.

U kunt hier de presentatie bekijken.

Aanmelden als geïnteresseerde tijdelijke natuur
Heeft u braakliggend terrein en bent u geïnteresseerd in deze aanpak? Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. Uiteraard mag u ook direct contact met de ZMf opnemen.

Voor meer informatie:
Melissa Ernst
06-12483494 of mernst@zmf.nl

Dossiers