Coalitie Delta Natuurlijk

De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf.

Een ecologisch gezonde en veerkrachtige Delta is het streven van alle partijen in de Coalitie Delta Natuurlijk. Die duurzame Delta willen we realiseren door niet tegen de natuurlijke processen in, maar met deze processen mee de kwaliteit te verbeteren, de functionaliteit te vergroten en het beheer efficiënter te maken. Dit alles met behoud van de opgebouwde veiligheid, en in balans met een duurzaam economisch ontwikkelingsperspectief.

De Zuidwestelijke Delta is in de afgelopen vier decennia veranderd van een wereld waarin de rivier geleidelijk overging in de zee, in een conglomeraat van afgesloten bekkens  – bekkens die zonder uitzondering ecologisch uit balans zijn. Deze verstoorde ecosystemen hinderen niet alleen de natuurkwaliteit, ook de kwaliteit van de omgeving, de belevingswaarde en het economisch medegebruik laten te wensen over. Het versterken van de ecologische kwaliteit van de bekkens is daarom niet alleen goed voor de natuur, maar levert ook directe winst op voor de economie.

Op de langere termijn draagt de keuze voor een ecologisch gezonde Delta in onze optiek ook bij aan de waterveiligheid: natuurlijke klimaatbuffers en een andere omgang met het rivierdebiet van Rijn en Maas leveren winst voor ecologie én veiligheid. Op een veilige manier kunnen we ook van onze Delta weer een hot-spot voor biodiversiteit en productiviteit maken, die zo kenmerkend is voor gezonde deltagebieden wereldwijd. De huidige, gecompartimenteerde Delta herbergt op sommige plaatsen gewaardeerde natuurwaardes, en bij de overgang van de huidige Delta met zijn op zichzelf staande  bekkens naar een Delta met een zo groot mogelijk estuarien karakter, zullen de bestaande natuurwaardes veranderen ten gunste van natuur die eigen is aan een rijk estuarium. Omdat de Delta niet terug te brengen is tot een volledig open en verbonden systeem, moet bij het vergroten van het estuariene karakter van de Delta in individuele gevallen afgewogen worden wat de winst- en verliesrekening is.

De natuurlijke processen van sediment, water- en stofstromen zijn naar onze overtuiging cruciaal voor een rijke Delta.  Enerzijds zullen de bekkens dan in verbinding moeten komen met elkaar en met de zee, waarbij het getij zo veel mogelijk kan doorwerken in de Delta. Anderzijds zorgt verbinding met de Maas, Rijn en Schelde voor aanvoer van zoet en nutriëntenrijk water. De kwaliteit van het rivierwater moet meegenomen worden bij de keuze voor het verbinden van de Delta met het achterland, en de huidige waterkwaliteit van de rivieren dient nog fors verbeterd te worden. Verder moet  er gezorgd worden voor een samengaan van de natuurlijke processen. Zo zal de aansluiting met de zee vooral winst opleveren voor de waterkwaliteit als getijslag kan zorgen voor menging van het water, en moet bij aansluiting op de rivieren waar mogelijk ook gezorgd worden voor dynamiek, vismigratiemogelijkheden en brak water zones. De huidige compartimentering zorgt voor harde overgangen, terwijl graduele overgangen tussen zoet en zout en tussen nutriëntenrijk en -arm unieke ecologische niches vormen die kenmerkend zijn voor een rijke deltanatuur.

Hoe meer aan de natuurlijke processen van sedimentatie, en aan de verbinding van water- en stofstromen met bijbehorende overgangsgebieden wordt gewerkt, hoe meer het gebied zijn internationale ecologische rol als trekroute voor vissen, leefgebied voor miljoenen (trek-) vogels, zeezoogdieren en schelpdieren kan vervullen. Daarmee ontstaat een Delta waarin de natuur kan floreren, waarin de veiligheid onverminderd is gewaarborgd en die is verbonden met zowel de rivieren en de zee als met alle mensen die die in het gebied wonen en werken.

De Coalitie Delta Natuurlijk heeft een visie geschreven waarin het gezamenlijke streven naar een gezonde, veilige en verbonden Delta is uitgewerkt. De publieksversie is hier te downloadenDe visie is uitdrukkelijk een dynamisch document, want hoewel het streven naar een gezondere en meer veerkrachtige Delta vast staat, kan de inhoud van de visie worden bijgesteld op basis van nieuwe kennis en inzichten.

Dossiers