Schelderaad

In april 2014 heeft minister Schultz de Schelderaad ingesteld. De Schelderaad is het nieuwe advies- en overlegorgaan van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie bij het beheer van het Schelde-estuarium. Overheden, havens, werkgevers, landbouw- en natuurorganisaties hebben hier zitting in. Ook de ZMf participeert. De ZMf vertegenwoordigt samen met de Vogelbescherming de natuur- en milieuorganisaties die actief zijn in de Zuidwestelijke Delta.

Het allerbelangrijkste doel voor de ZMf is om toe te werken naar het natuurherstel van het estuarium. Het systeem verkeert in een slechte staat van instandhouding, en vanwege het hoge natuurbelang is het nodig echt werk te maken van dat herstel. Daarover zijn begin deze eeuw heldere afspraken gemaakt tussen Vlaanderen en Nederland. Alleen wil het niet erg vlotten om de natuur in het Schelde-estuarium te herstellen. Hopelijk kan de Schelderaad weer nieuwe impulsen geven om dat doel te bereiken.

Omdat de samenstelling ten opzichte van het Overleg Adviserende Partijen, dat eerder adviseerde over het beheer van de Schelde, nogal gewijzigd is, heeft de ZMf in de eerste bijeenkomst van de Schelderaad gevraagd om ‘een uitgangspuntennotitie’ waarin alle, eerdere, belangrijke afspraken zijn opgenomen. Zo kan worden bereikt dat alle partijen een gelijk beeld hebben bij het estuarium. En zo’n notitie voorkomt onnodige discussie. De voorzitter van de Schelderaad heeft nu zo’n notitie toegezegd. tweede keer bijeen. De havens van Antwerpen, Gent en Zeeland Seaports gaven zicht op ontwikkelingen in lading en goederenstromen. Alle havenbazen gaven hoog op van integraal denken en het belang van een gezond ecosysteem. We hopen dat ze hieraan ook vast blijven houden als het er op aan komt.

De opstelling van havenbaas Eddy Bruynincks van de haven van Antwerpen bleek geen garantie te bieden. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat Antwerpen bereikbaar is voor zeeschepen omdat de lading zich in het  in het achterland bevindt, en niet in de monding van de Schelde bij Zeebrugge.

De directeur van de ZMf vroeg hem vervolgens: ‘Maar als de diepgang en volumes van de zeeschepen zo groot worden dat het estuarium daar schade van ondervindt, bent u dan bereid om de lading met kleinere feederschepen van en naar Antwerpen te laten vervoeren?’ ‘Dat bepalen de reders, niet de havens zelf’, antwoordde Bruynincks.

De ZMf nuanceerde die stelling door aan te geven dat er wel degelijk invloed op de reders valt uit te oefenen als de havens in de delta gezamenlijk optrekken. Bruynincks maakte duidelijk dat de haven van Antwerpen zich steeds zal aanpassen ‘aan de evoluerende ontwikkelingen van de scheepvaart’. En verder zei hij nog: ‘Het maatschappelijk belang van de havens is zo groot dat het leidend is voor de natuur.’ Is dit de opmaat naar een nieuwe verdieping?

Op 20 november 2014 sprak Tjeu van Mierlo, directeur van de ZMf, als lid van de Schelderaad op het Scheldesymposium in Antwerpen. De deelnemers aan het symposium zijn voornamelijk wetenschappers, onderzoekers en vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met de Westerschelde.

Dossiers