Planologie

Zeeland is een schitterende provincie met hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. De weidsheid van de deltawateren, de openheid van de polders, de natuur in de duinen en rondom de vele kreken, mooie met heggen omzoomde weilanden; het zijn maar enkele voorbeelden van wat onze leefomgeving zo aantrekkelijk maakt.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze omgevingswaarden behouden blijven. De ZMf speelt hier een belangrijke rol in. We zijn vertegenwoordigd in verschillende commissies en adviesgroepen om afspraken te maken en mee te denken over welke landschappelijke ontwikkelingen wel, en welke niet gewenst zijn. Samen met andere belanghebbenden maken wij hierover afspraken. Als een gemeente, de Provincie of een bedrijf een plan indient, dan bekijkt de ZMf of dit plan voldoet aan de eerder gemaakte afspraken. De overgrote meerderheid van al deze plannen voldoet gelukkig aan deze afspraken en dan is er dus geen verdere actie van de ZMf nodig.

In enkele gevallen zijn wij van mening dat de regels onvoldoende worden nageleefd. Wij dienen dan een zienswijze in met onze zorgen. Het is vervolgens aan de indiener van het plan om deze zienswijze wel of niet te betrekken bij de definitieve versie van het plan.

Nadat het definitieve plan is gepubliceerd bekijken we of dit plan inmiddels wél aan de regels voldoet. Als dit nog steeds niet het geval is en het plan in ernstige mate en aantoonbaar niet deugt, kunnen wij (in het uiterste geval) naar de Raad van State. Dit is gelukkig een traject dat wij zelden hoeven te bewandelen.

Overzicht zienswijzen ZMf 2019

Zienswijze ‘3e herziening ontwerp Nota bodembeheer voor de landbodem van ZeeuwschVlaanderen’ 
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Ontwerpbestemmingsplan Muidenweg 1R Arnemuiden
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’
U kunt hier de brief downloaden.

Ministerie van LNV: Zienswijze ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Brief 'Consultatie recreatiezone Wolphaartsdijk'
U kunt hier de brief downloaden.

Zienswijze ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming ZK18000123 Groene Poort BV Rilland
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Overzicht zienswijzen ZMf 2018

Zienswijze verandervergunning Ecotank B.V.
U kunt hier de zienswijze  dowloaden. 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Heros
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Reactie op plannen voor uitbreiding vleeskuikenbedrijf Margarethaweg 1, Oostburg
U kunt hier de brief downloaden.

Zienswijze omgevingsplan Zeeland 2018
U kunt hier de zienswijze downloden.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Margarethaweg 1 Oostburg
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Haven Breskens’
U kunt hier de zienswijze downloaden. 

Reactie op voorstel Oostkapelle
U kunt hier de brief downloaden.

Brief Exploitatieopzet bedrijventerrein Trekdijk
U kunt hier de brief downloaden.

Overzicht zienswijzen ZMf 2017

Brief suggesties voor de kadernota omgevingsvisie
U kunt hier de brief downloaden.

Zienswijze op ontwerp ‘Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018’
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerpnota beleid Donker in Kustgebied Veere en Natura 2000-gebieden
U kunt hier de zienswijze downloaden.

ZMf reactie voorontwerp bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 te Oostburg'
U kunt hier de reactie downloaden.

Zienswijze plan Landgoed Het Camperveer
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Aanvulling op zienswijze ontwerpbeschikking Watervergunning Brouwerseiland
U kunt hier de zienswijze  dowloaden.

Zienswijze ontwerpbeschikking Watervergunning Brouwerseiland
U kunt hier de zienswijze downloaden. 

Zienswijze concept Beleidsnota en Uitvoeringsprogramma Strand 2018-2021
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontheffing Barro voor project Brouwerseiland
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze Natuurvisie Zeeland
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland
U kunt hier de zienswijze downloaden. 

Overzicht zienswijzen ZMf 2016

Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2017
U kunt hier de zienswijze downloaden.
U kunt hier de inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2017' van BZZB downloaden.


Zienswijze ontwerp Nb-wetvergunning Gebiedsontwikkeling Perkpolder
U kunt hier de zienswijze downloden.

Zienswijze omgevingsvergunning beperkte milieutoets Stekeldijk 25b te Geersdijk
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Verplaatsing bouwkavels Heille'
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze vergunning vleeskuikenstal Margarethaven 1 in Oostburg
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Overzicht zienswijzen ZMf 2015

Zienswijze Damesweg 4 Rilland
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze pluimveehouderij Sint Kruis
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze concept Masterplan Renesse
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze toepassen hardheidsclausule geluidverordening
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze hernieuwde ontwerp-omgevingsvergunning
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze strandpaviljoen Vrouwenpolder
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan en omgevingsvergunning Herenweg 4 te Aagtekerke
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Oude Dierikpolderweg 1 Baarland 2016 en ontwerp omgevingsvergunning tbv de bouw van een loods aan de Oude Dierikpolderweg 1 te Baarland.
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Overzicht zienswijzen ZMf 2014

Zienswijze structuurvisie Cadzand Bad 
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ecolodges Kabbelaarsbank
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Klacht natuurmaatregelen Punt-West Hotel en Beach Resort
U kunt hier de brief downloaden.

Overzicht zienswijzen ZMf 2013

Zienswijze ZMf en Het Zeeuwse Landschap op vergunning jachthaven Cadzand Bad
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Choorhoek
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Inspiratiecentrum Grevelingen
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad.
U kunt hier de zienswijze downloaden. 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Loonbedrijf Nijssen'
U kunt hier de zienswijze downloaden.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Baarlandsezandweg en omgeving 2013
U kunt hier de reactie van de ZMf op het raadsvoorstel downloaden en u kunt hier de zienswijze downloaden. 

Concept ontwerp-bestemmingsplan buitengebied, gemeente Terneuzen
U kunt hier de zienswijze downloaden. 

Structuurvisie, gemeente Kapelle
U kunt hier de zienswijze downloaden. 

Voor meer informatie:
Robbert Trompetter
0612485790 of rtrompetter@zmf.nl

Dossiers