380kV Borsele Rilland

Proces en uitkomst aanvullende natuurmaatregelen bij de nieuwe hoogspanningsverbinding Borsele-Rilland.

Begin 2017 hebben Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en de ZMf beroep ingediend bij de Raad van State tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borsele en Rilland. Voordat we ons beroepschrift indienden hebben we de hoogspanningsverbinding gezamenlijk besproken met een drietal thema’s: natuur, landschap en duurzaamheid.

  • Qua natuur kunnen er flinke effecten optreden op diverse natuurgebieden en vogelsoorten buiten deze gebieden. Zo waren er naar ons idee in de rapporten onvoldoende maatregelen voorgesteld om de negatieve effecten op deze natuurgebieden en vogelsoorten te mitigeren. Specifiek gaat het over de hoogspanningsmast 1084 in het Natura2000-gebied Oosterschelde bij Krabbendijke, de verbinding direct door het natuurgebied Vlaakse Moer en de verbinding dicht langs de vogelrustgebieden bij de Poel bij Nisse. Daarnaast hebben we een grote zorg over de grote aantallen aanvliegslachtoffers onder vogels.
  • Naast natuur is er door ons ook een analyse gemaakt van de effecten op landschapskwaliteit. Het totaal beeld voor Zeeland is wat ons betreft neutraal. De hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-Beveland wordt verwijderd als de nieuwe hoogspanningsverbinding is gebouwd. Daarmee zijn er weliswaar lokaal negatieve effecten, maar op andere locaties ook positieve effecten op de landschapskwaliteit en -beleving van de Bevelanden.
  • Een aspect wat vooral voor de ZMf heel belangrijk is bij de beoordeling van de plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding is de energietransitie. De ZMf stimuleert al jaren een verduurzaming van onze energieopwekking. Fossiele energieopwekking moet verdwijnen en duurzame energie heeft de toekomst. De nieuwe windparken op zee zijn een deel van deze toekomst en om deze energie op een goede wijze over het land te kunnen transporteren is een grotere capaciteit op de verbindingen Borsele-Rilland noodzakelijk.

Het beroep is ingediend bij de Raad van State omdat we te veel problemen (en te weinig onderzoek hiernaar) tegenkwamen voor de natuurgebieden en de daarin broedende, rustende en foeragerende vogelsoorten.

Zomer 2017 zijn we op uitnodiging van TenneT (in Nederland verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbindingen) in overleg gegaan over ons beroep. Na meerdere constructieve gesprekken bleek dat TenneT aanvullende bovenwettelijke maatregelen wil nemen om de door HZL, NM en ZMf geschetste negatieve effecten op de natuur tegen te gaan.

In de gesprekken hebben we ook getracht om de mast 1084 uit de Oosterschelde te halen. Het bleek echter dat er geen ruimte was om deze mast buiten de begrenzing van de Oosterschelde te plaatsen. Als de mast binnendijks (buiten het natuurgebied) moet worden geplaatst komt zowel de bestaande hoogspanningsverbinding als de nieuwe, daarnaast geplande, hoogspanningsverbinding dichterbij het dorp Krabbendijke. Dit kan gezondheidsproblemen opleveren voor de inwoners. Volksgezondheid is voor ons minstens zo belangrijk!

Vanwege het  grote maatschappelijke belang van elektriciteit, energietransitie en de distributie daarvan zal de aanleg van de hoogspanningsverbinding uiteindelijk doorgang vinden. Nu TenneT een inspanning wil leveren met de aanvullende natuurmaatregelen en daarmee tegemoet komt aan onze bezwaren hebben we besloten om een overeenkomst af te sluiten. Deze maatregelen worden bovenop de maatregelen genomen die TenneT wettelijk al verplicht is te nemen.

De maatregelen zijn in een overeenkomst (30 januari 2018) vastgelegd tussen ons en TenneT en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Onze verwachting is dat de aanvullende maatregelen zorgen dat er, in plaats van een achteruitgang, nu een verbetering zal optreden voor de beschermde vogelsoorten in Zeeland en hun broed-, rust- en foerageergebied.

De aanvullende natuurmaatregelen zoals deze zijn afgesproken in de overeenkomst zijn:

  • Versterking van de akkernatuur in de Zak van Zuid-Beveland (bij Nisse). Vooral akkervogels staan onder druk. Soorten als patrijs en veldleeuwerik horen echt bij het Zeeuwse platteland. Met het beschikbaar stellen van percelen van Natuurmonumenten en een intensieve samenwerking met omliggende eigenaren kunnen de nog aanwezige populaties een impuls krijgen.
  • In het nieuwe tracé wordt nog steeds ter hoogte van Krabbendijke een mast geplaatst in de Oosterschelde. De Oosterschelde staat ecologisch onder druk. De oppervlakte van rust- en foerageergebied voor vogels neemt af. De Oosterschelde en de zuidwestelijke delta zijn belangrijke plekken voor (trek)vogels. Vooral kleine steltlopers als plevieren, maar ook kluut, scholekster en wulp zijn kwetsbaar. Voor deze vogelsoorten wil Natuurmonumenten een rustgebied realiseren.
  • Het tracé Borssele-Rilland doorsnijdt het natuurgebied de Vlaakse Moer van Het Zeeuwse Landschap. Er worden maatregelen getroffen om de kwaliteit van de weidevogelgebieden Yerseke Moer en Sint Laurens Weihoek te verbeteren.
  • Op de belangrijke vliegroutes van vogels komen zogenoemde varkenskrullen. Hierdoor worden de hoogspanningslijnen beter zichtbaar waardoor het aantal draadslachtoffers vermindert.

De plannen worden nader uitgewerkt door ons en TenneT. De uitvoering vindt in de komende vijf jaar plaats.

 

Voor meer informatie:
Robbert Trompetter
0612485790 of rtrompetter@zmf.nl