Sportvisserij Zuidwest Nederland

Doel: het bevorderen van de hengelsport als sport en recreatie in alle uitingsvormen; het beheren, behouden en bereiken van een duurzame en gevarieerde visstand, waarop een duurzame sportvisserij mogelijk is; een en ander in samenwerking met andere partijen.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Sportvissers zijn buitenmensen
Drimmelen - ‘Sportvissers zijn buitenmensen,’ zegt Björn Schutz, de nieuwe directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hij vist zelf graag vanaf een boot op zee. ‘De beste visstekken ‘op het Zout’ vind je langs de Zeeuwse kust, vooral bij Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.’

Na voetbal en tennis is de sportvisserij de derde grootste sport in Nederland, met meer dan een half miljoen leden. Sommige mensen vinden het vreemd dat de Sportvisserij lid is van de ZMf. Schutz ziet dat anders. ‘Onze gemene deler is het natuurbeheer en duurzame visserij. Vissers hebben belang bij een goede visstand en een goede toegankelijkheid en bevisbaarheid van het water. Anders kunnen we onze hobby niet uitoefenen. Onze federatie heeft net als koepelorganisatie Sportvisserij Nederland een regulerende functie. Ieder lid heeft de VISpas, waaraan een gedragscode zit. Zo wordt voorzichtig en respectvol met vis en de omgeving omgegaan. Tevens zijn er vangstbeperkingen, gereguleerde visperioden en minimum- en maximummaten voor te vangen vis. In tegenstelling tot jagers en beroepsvissers zetten sportvissers hun vangst vaak terug in de natuur. Verder houden we toezicht met ons eigen handhavingscorps van opsporingsambtenaren, de boa’s.’

Troebel water
‘Schoon water wil niet per se zeggen helder water’, verduidelijkt Schutz. ‘Het water in Nederland is van nature vaak troebel en rijk aan voedingsstoffen. Wat fosfaten in het water kan geen kwaad en is juist goed voor de visstand. Het mooiste voor sportvissers is een variatie van troebele en heldere wateren. Dan komt ieder type sportvisser aan zijn trekken en het is ook qua biodiversiteit interessant. De Europese Kaderrichtlijn Water zoals die in Nederland is geïmplementeerd, schiet door in het streven naar helder, dus voedselarm, water,’ aldus Schutz.

Bondgenoten
De ZMf en Sportvisserij kunnen bondgenoten zijn. Als voorbeeld noemt hij het gezamenlijke optrekken in het verduurzamen van de visserij in de Deltawateren. Een ander voorbeeld is het tegengaan van bodemvervuiling door het gebruik van vislood. ‘Onze federatie propageert milieuvriendelijke alternatieven.’ Ook noemt hij het bestrijden van exoten zoals de Japanse oester als gezamenlijk streven. De regulering van het ‘zoete water’ is met de introductie van de VISpas in 2007 thans goed georganiseerd. Hetzelfde wensen wij voor ’het Zout’, door regulering door middel van introductie van de ZEEVISpas.

Sportvisserij Zuidwest Nederland

  • Werkgebied: de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant
  • T. 0162 - 687 260
  • E. info@sportvisserijzwn.nl
  • www.sportvisserijzwn.nl
  • Verenigingsblad: Hét Visblad, verschijnt maandelijks. Visionair Nederland, verschijnt één keer per kwartaal
  • Kosten lidmaatschap: VISpas; circa € 30,- / € 40,- afhankelijk van bij welke hengelsportvereniging men aangesloten is
  • Aantal leden: 229 hengelsportverenigingen met 142.000 sportvissers, waarvan in Zeeland 30 verenigingen met 13.000 sportvissers