Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut

Doel: natuurbescherming in de ruimste zin des woords, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De Steltkluut doet aan natuurstudie, terreinbeheer en voert actie tegen aantasting van natuur en landschap.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Genieten aan de boorden van Saeftinghe
In 2016 vierde De Steltkluut haar 60-jarig bestaan met een drukbezochte ledendag aan de boorden van Het Verdronken Land van Saeftinghe, de natuurparel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Diverse werkgroepen hadden het een en ander georganiseerd. De jeugdwerkgroep, De Stekkertjes, koos deze keer niet voor het traditionele modderbad, maar bekeek het verdronken land vanaf de dijk.

Adri Paauwe. Hij zegt: ‘De vogel- en plantenwerkgroepen zijn zeer actief met inventarisaties en onderzoeken voor Sovon en Floron. De plantenwerkgroep heeft vorig jaar bijvoorbeeld alle kilometerhokken van Oost-Zeeuws-Vlaanderen onderzocht en gaat dat dit jaar herhalen. Een enorme prestatie. Daarnaast zijn onder andere de werkgroep Insecten, Landschapsonderhoud en Jeugd actief.‘

Polders
‘Er is genoeg te genieten hier. Met name ten oosten van de Kanaalzone is nog ruimte en stilte te vinden. Er zijn uitgestrekte polders. Al doet de grootschalige aanplant van boomgaarden in de gemeente Hulst daar wel afbraak aan,’ aldus Paauwe. Als grootste natuur- en milieuprobleem in het werkgebied ziet hij de aanleg van grote infrastructurele werken, die invloed hebben op natuur en landschap. ‘Er worden daarbij onvoldoende ecologische verbindingen gemaakt of hersteld.’ Hij noemt als voorbeelden de Kanaalzone en de Tractaatweg.

Planologie
Een raakvlak met de ZMf is de planologiewerkgroep. ‘Deze werkgroep bekijkt de plannen van Provincie, gemeenten, Waterschap, Rijkswaterstaat en de grote terreinbeheerders, en voorziet die van commentaar. Wij verwachten daarbij dat de ZMf zich met de regio-overstijgende zaken bezig houdt zoals de plannen voor de kust, de Westerschelde en de Kanaalzone.’

Natuurbeschermingsvereniging ’t De Steltkluut

  • Werkgebied: Oost- en Midden Zeeuws-Vlaanderen
  • T. 0115 - 617 416
  • E. info@steltkluut.nl
  • www.steltkluut.nl
  • Verenigingsblad: De Steltkluut, komt vier keer per jaar uit
  • Kosten lidmaatschap: minimaal € 25,- per jaar
  • Aantal leden: 400

Nieuwsberichten