Kenniscongres Oosterschelde 29 oktober

21 november 2018

Op 29 oktober vond het Kenniscongres Oosterschelde plaats. Een aantal lezingen en workshops richten zich op de vraag ‘Hoe in de toekomst verder met de Oosterschelde?’. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en zeespiegelstijging werd tijdens een aantal workshops

Hierbij werd uitgegaan van een viertal scenario’s;

  • Scenario 0: behoud van bestaande infrastructuur met intensiever gebruik van de stormvloedkering en eventueel aanpassingen aan de kering.
  • Scenario 1: Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.
  • Scenario 2: Open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten.
  • Scenario 3: Zeewaartse verdediging met eilanden, de inzet is om de kansen voor voedselproductie en natuurwaarden te identificeren en de kennisvragen te benoemen die nader uitgezocht moeten gaan worden.

De ZMf was betrokken bij de organisatie van de workshop Voeding en Natuur, dat samen met PO Mossel en Wageningen Marine Research werd georganiseerd.  Uitgangspunt van de workshop was dat een veerkrachtig ecosysteem voor zowel de productie van voeding als voor natuur positief is. Gevraagd werd aan de deelnemers welke kansen en bedreigingen zij zien onder de verschillende scenario’s. Als mogelijke oplossingen voor het behoud van beide gebruiksfuncties werden genoemd een verbinding tussen de Wester- en de Oosterschelde, zonering van de gebruiksfuncties afhankelijk van opgetreden veranderingen (ecologisch, sedimentdynamiek) en een overkoepelend plan voor het gehele Deltagebied. 

Binnenkort is op de website van het kenniscongres een verslag van de dag, inclusief een verslag van de workshop Voeding & Natuur te lezen.

Nieuwsberichten